conference table

Quản trị doanh nghiệp

Tại AES, chúng tôi tin rằng hoạt động theo tiêu chuẩn cao nhất đối với việc quản trị doanh nghiệp là một yếu tố cần thiết cho sự thành công của công ty.
 

Thông qua giám sát và đánh giá, Hội đồng quản trị của AES làm việc cùng với ban quản lý để thực hiện sứ mệnh của chúng tôi – cùng nhau thúc đẩy tương lai ngành năng lượng.
 

Ban giám đốc

Jay morse

Jay Morse

Chủ tịch kiêm Giám đốc độc lập

Gerry anderson

Gerard M. Anderson

Giám đốc

Inderpa Bhandari (AES Board of Directors)

Inderpal S. Bhandari

Giám đốc

d

Janet Davidson

Giám đốc

Andrés Gluski

Andrés Gluski

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành

d

Holly Keller Koeppel

Giám đốc

d

Julie Laulis

Giám đốc

d

Alain Monié

Giám đốc

d

Moisés Naim

Giám đốc

d

Teresa Sebastian

Giám đốc

d

Maura Shaughnessy

Giám đốc

Hội đồng quản trị

Name Compensation Financial Audit Innovation & Technology Governance
Image
Jay morse

 Jay Morse*

       
Image
image2
 Gerard M. Anderson
  Thành viên** Thành viên Thành viên
Image
inderpal
 Inderpal S. Bhandari
  Thành viên Thành viên  
Image
Janet Davidson
 Janet Davidson

Thành viên

 

Chủ tịch

Thành viên
Image
Andres Gluski
 Andrés Gluski
   

Thành viên

 
Image
Holly Keller Koeppel
 Holly Keller Koeppel
  Chủ tịch**

Thành viên

Thành viên

Image
 Julie Laulis
 Julie Laulis
Thành viên

 

Thành viên

 
Image
Alain Monié
 Alain Monié

Chủ tịch

 

Thành viên

Thành viên

Image
Alain Monié
 Moisés Naím

Thành viên

 

Thành viên

Thành viên

Image
 Teresa Sebastian
 Teresa Sebastian

Thành viên

 

Thành viên

Chủ tịch
Image
​​​​​​​ Maura Shaughnessy
 Maura Shaughnessy
 

Thành viên**

Thành viên

 *Chủ tịch và Giám đốc độc lập, đóng vai trò là thành viên mặc nhiên (ex-officio) của mỗi ủy ban (không có quyền biểu quyết đối với các ủy ban đó.)

**Được chỉ định là "Chuyên gia tài chính của Ủy ban kiểm toán" theo quy định của SEC.

Danh bạ Ban quản trị AES
 

Hội đồng quản trị cung cấp một số địa chỉ email dưới đây để các cổ đông gửi thông tin liên lạc thông qua Thư ký Công ty tới các Giám đốc không điều hành và/hoặc bốn ủy ban thường trực của Hội đồng quản trị:
 

AES Board of Directors

Ủy ban về lương thưởng

Ủy ban kiểm toán tài chính

Ủy ban Đổi mới & Công nghệ

Ủy ban Quản trị doanh nghiệp

Bộ phận Thư ký sẽ chuyển tới các Giám đốc tất cả các thông tin liên hệ mà theo đánh giá của họ là phù hợp để các Giám đốc xem xét. Ví dụ về các thông tin liên hệ sẽ không được coi là phù hợp để Ban Giám đốc xem xét bao gồm chào mời thương mại, yêu cầu tuyển dụng và các vấn đề không liên quan đến Cổ đông, đến hoạt động của Hội đồng quản trị hoặc các hoạt động của Công ty.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến AES.