conference table

Các câu hỏi thường gặp

Tìm hiểu những câu hỏi thường gặp nhất của AES

AES là một Tập đoàn năng lượng toàn cầu với các hoạt động kinh doanh sản xuất và phân phối. Chúng tôi áp dụng kiến ​​thức chuyên môn về phát triển, xây dựng và vận hành trên nền tảng kinh doanh toàn cầu của mình để cung cấp năng lượng bền vững và giá cả phải chăng tại 14 quốc gia.

Công ty ban đầu được thành lập với tên gọi Dịch vụ Năng lượng Ứng dụng (Applied Energy Services), sau đó được rút ngằn thành AES. Ngày nay tên pháp lý của công ty là The AES Corporation.

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, Tập đoàn và các công ty con có khoảng 9.600 nhân viên toàn thời gian/cố định.

AES lên sàn vào ngày 25 tháng 6 năm 1991.

Cổ phiếu phổ thông của AES được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE: AES).

Số CUSIP cho cổ phiếu phổ thông AES là 00130H-10-5.

AES hiện không có chương trình tái đầu tư cổ tức.

Cổ phiếu AES phải được mua thông qua một công ty môi giới.

Computershare là đại lý chuyển nhượng của AES đối với cổ phiếu phổ thông. Thông tin liên hệ của Computershare như sau:

Thư từ cổ đông phải được gửi tới:
Computershare
PO BOX 43006
Providence RI 02940-3006

Thư từ qua đêm nên được gửi tới:
Computershare
150 Royall St., Phòng 101
Canton, MA 02021

Trang web cho cổ đông: www.computershare.com/investor

Câu hỏi trực tuyến của cổ đông: www-us.computershare.com/investor/Contact

 

Computershare là đại lý chuyển nhượng của AES đối với cổ phiếu phổ thông. Thông tin liên hệ của Computershare như sau:

Thư từ cổ đông phải được gửi tới:
Computershare
PO BOX 43006
Providence RI 02940-3006

Thư từ qua đêm nên được gửi tới:
Computershare
150 Royall St., Phòng 101
Canton, MA 02021

Trang web cho cổ đông: www.computershare.com/investor

Câu hỏi trực tuyến của cổ đông: www-us.computershare.com/investor/Contact

 

Vui lòng liên hệ với đại lý chuyển nhượng cổ phiếu của chúng tôi, Computershare. Thông tin liên hệ của Computershare như sau:

Thư từ cổ đông phải được gửi tới:
Computershare
PO BOX 43006
Providence RI 02940-3006

Thư từ qua đêm nên được gửi tới:
Computershare
150 Royall St., Phòng 101
Canton, MA 02021

Trang web cho cổ đông: www.computershare.com/investor

Câu hỏi trực tuyến của cổ đông: www-us.computershare.com/investor/Contact

 

Lịch sử giá cổ phiếu phổ thông của AES có sẵn trên Historical Price Lookup trong phần Dữ liệu Chứng khoán trên trang web của chúng tôi.

Kể từ khi AES ra mắt công chúng vào năm 1991, đã có ba lần chia tách cổ phiếu như sau: chia 3 cho 2 cổ phiếu vào ngày 15 tháng 1 năm 1994; Chia 2 cho 1 cổ phiếu vào ngày 29 tháng 7 năm 1997 và chia 2 cho 1 cổ phiếu vào ngày 1 tháng 6 năm 2000.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được tổ chức vào ngày 20 tháng 4 năm 2023. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sẽ được tổ chức vào ngày 25 tháng 4 năm 2024.

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, có 669.693.234 cổ phiếu phổ thông AES đang lưu hành.

Nhà đầu tư liên quan của AES không có quyền truy cập vào thông tin lịch sử về cổ phần của IPALCO. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Investor Contacts.

Vào ngày 27 tháng 3 năm 2001, IPALCO trở thành công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của AES thông qua việc trao đổi cổ phiếu, trong đó mỗi cổ phiếu phổ thông đang lưu hành của IPALCO được đổi lấy 0,463 cổ phiếu phổ thông của AES.

Nhà đầu tư liên quan của AES không có quyền truy cập vào thông tin lịch sử về cổ phần của DPL Inc. Thông tin này có sẵn thông qua đại lý chuyển nhượng cổ phiếu của chúng tôi, Computershare. Chi tiết liên lạc của họ được cung cấp ở trên.

Vào ngày 28 tháng 11 năm 2011, DPL Inc. trở thành công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của AES thông qua giao dịch tiền mặt trong đó mỗi cổ phiếu phổ thông đang lưu hành của DPL Inc. được mua với giá 30 USD.

Bản sao điện tử của lịch trình nợ Truy đòi (Tập đoàn) của AES có tại đây: Bản tóm tắt về thời hạn truy đòi nợ của AES. Bản sao điện tử về lịch trình nợ không truy đòi (công ty con) của AES có tại đây: Bản tóm tắt về kỳ hạn nợ không truy đòi của AES.

Bạn có thể xem tất cả hồ sơ SEC của AES tại Tài liệu của SEC trên trang web của chúng tôi. Ngoài ra, bạn có thể tải xuống Bộ tài liệu dành cho nhà đầu tư của AES và đặt mua bản cứng của các tài liệu này tại mục Đặt hàng Ấn phẩm trên trang web của chúng tôi.

Ernst & Young đóng vai trò là Công ty Kế toán Công đã Đăng ký Độc lập của AES.

Bạn có thể liên hệ với Phòng Quan hệ Nhà đầu tư của AES theo số 703-682-6399 hoặc qua email tại Invest@aes.com. Vui lòng tham khảo trang Contact Investor Relations trên trang web để biết thêm chi tiết.