Chung tay với cộng đồng vì một tương lai năng lượng bền vững

 

Cam kết của chúng tôi

Chúng tôi cam kết có những tác động tích cực thông qua các quan hệ hợp tác về kinh tế xã hội và môi trường, góp phần cải thiện cuộc sống hiện tại và tương lai.

Partnering with communities for the future

of energy

 

Our commitment

To strengthen positive impact through socioeconomic and environmental partnerships that improve lives today and in the future. 

Boys playing in tall grass

Tăng cường tác động tích cực thông qua quan hệ hợp tác

 

Chúng ta đều cần những giải pháp năng lượng bền vững hơn cho cuộc sống của mỗi cá nhân và cho cả thế giới. Bằng cách hợp tác chặt chẽ với các bên, chúng tôi đã có thể làm việc cùng nhau để tích hợp các giải pháp năng lượng sáng tạo, phát triển các chương trình hỗ phát triển tạo ra những ảnh hưởng tích cực và các giá trị lâu dài cho cộng đồng.

Lĩnh vực trọng tâm

Chúng tôi cùng đối tác xây dựng các chương trình phát triển đáp ứng nhu cầu của cộng đồng, tối đa hóa nguồn lực và mang lại lợi ích lâu dài. Các chương trình phát triển cộng đồng của chúng tôi phù hợp với mục tiêu của chúng tôi là thúc đẩy tương lai ngành năng lượng, cũng như những Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc và bốn lĩnh vực trọng tâm nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống cho cộng đồng.

Man with bok and children

Hợp tác tăng cường khả năng tiếp cận năng lượng sạch với giá cả phải chăng và các dịch vụ thiết yếu khác

Men standing in a jungle or forest

Hợp tác phát triển kinh tế toàn diện

Plants in nursery

Hợp tác vì môi trường

Hands typing

Các hoạt động cứu trợ