Hợp tác phát triển kinh tế toàn diện

Chúng tôi phối hợp với các đối tác cùng đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của cộng đồng. Các chương trình của chúng tôi thường tập trung vào giáo dục và nâng cao năng lực, đồng thời đảm bảo tính đa dạng, bình đẳng và bảo tồn văn hóa.