Cảm ơn sự quan tâm của bạn đã dành cho chúng tôi. Chúng tôi rất cảm kích khi nghe được cách doanh nghiệp của bạn sẽ hỗ trợ chúng tôi thực hiện sứ mệnh như thế nào để thúc đẩy tương lai ngành năng lượng phù hợp với các giá trị và đạo đức của chúng tôi.

Quan hệ đối tác mới

Chúng tôi đánh giá các nhà cung cấp tiềm năng dựa trên một bộ tiêu chí bao gồm:

World

Total cost of ownership

tech - mesa las paz mx giant windmill blades

Total requirements

windmill test

Suppliers stability and reliability

people - 3 people in yellow vests and hard hats reviewing plans

After-sales support