Holly Keller Koeppel

Giám đốc

Holly Keller Koeppel là một Giám đốc của AES kể từ tháng 4 năm 2015 và phục vụ trong Ủy ban Quản trị, Ủy ban Đổi mới và Công nghệ và là Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán Tài chính của Hội đồng.

Bà Koeppel, Giám đốc tài chính và điều hành cấp cao, đã phục vụ hơn ba mươi năm trong ngành năng lượng. Kiến thức của bà về thị trường hàng hóa liên quan đến năng lượng toàn cầu và các ngành cơ sở hạ tầng cung cấp những hiểu biết có giá trị cho Hội đồng quản trị. Gần đây nhất (từ tháng 3 năm 2015 đến tháng 1 năm 2017), bà Koeppel là Giám đốc điều hành và đồng quản lý mảng cơ sở hạ tầng của Corsair. Từ năm 2010 đến tháng 2 năm 2015, bà Koeppel là Đối tác và đồng Giám đốc Toàn cầu của Citi Infrastructure Investors, một bộ phận của Citigroup. Trước khi làm việc tại Citi Infrastructure Investors, bà Koeppel từng là Phó Chủ tịch Điều hành kiêm Giám đốc Tài chính của American Electric Power Corporation (“AEP”) từ năm 2006 đến 2009, và một số vị trí điều hành bổ sung tại AEP từ năm 2000 đến 2006.

Koeppel nhận bằng Cử nhân Quản trị Kinh doanh của Đại học Bang Ohio và bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Đại học Bang Ohio, nơi cô là thành viên của Hiệp hội học thuật Phi Beta Kappa.