Tập đoàn AES cam kết cải thiện cuộc sống bằng cách thúc đẩy một tương lai năng lượng xanh hơn và an toàn hơn. Công việc của chúng ta với Nhà cung cấp là rất quan trọng đối với sứ mệnh này. Quy tắc ứng xử dành cho nhà cung cấp xác định các yêu cầu và kỳ vọng cơ bản áp dụng cho tất cả các nhà cung cấp, nhà thầu, nhà tư vấn và bên thứ ba trung gian ("Nhà cung cấp") cho Tập đoàn AES và các chi nhánh của nó. Quy tắc ứng xử dành cho nhà cung cấp của AES được đưa vào hợp đồng của chúng ta với Nhà cung cấp và Nhà cung cấp của chúng ta chịu trách nhiệm đảm bảo sự tuân thủ của mọi nhà thầu phụ theo Quy tắc ứng xử dành cho nhà cung cấp của chúng ta.