Chính sách Quyền riêng tư

Ngày có Hiệu lực: Ngày 5 tháng 9 năm 2023

Chính sách Quyền riêng tư này (“Chính sách”) mô tả cách Tập đoàn AES và các công ty con và đơn vị phụ thuộc của AES (gọi chung là “AES” hoặc “chúng tôi”) thu thập, sử dụng, chia sẻ và xử lý dữ liệu cá nhân (“Dữ liệu Cá nhân”) để nhận dạng khách hàng của chúng tôi , khách hàng tiềm năng, nhà phân phối, nhà thầu, người sử dụng và nhà cung cấp (“bạn”) mà chúng tôi thu thập thông qua trang web, ứng dụng di động, hoạt động kinh doanh và dịch vụ của chúng tôi (gọi chung là “Dịch vụ”).

 

Chính sách này không áp dụng cho thông tin được thu thập bởi bất kỳ bên thứ ba nào, kể cả thông qua bất kỳ ứng dụng hoặc nội dung nào (bao gồm cả quảng cáo) có thể liên kết đến hoặc có thể truy cập được từ hoặc thông qua Dịch vụ.

 

Để biết Chính sách Quyền riêng tư áp dụng cho hoạt động tuyển dụng và ứng viên xin việc, vui lòng xem Thông báo về Quyền riêng tư Cho các Ứng dụng | Tập đoàn AES Tuyển dụng.

 

Vui lòng đọc kỹ Chính sách này để hiểu các chính sách và thông lệ của chúng tôi liên quan đến Dữ liệu Cá nhân của bạn cũng như cách chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu đó. Nếu bạn không đồng ý với Chính sách này, lựa chọn của bạn là không sử dụng Dịch vụ của chúng tôi hoặc cung cấp Dữ liệu Cá nhân cho AES. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi hoặc cung cấp Dữ liệu cá nhân của bạn cho AES thông qua Dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý rằng Chính sách này sẽ điều chỉnh việc chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn trừ khi có hợp đồng riêng giữa bạn và AES hoặc chính sách quyền riêng tư riêng điều chỉnh việc tiết lộ đó. Chính sách này có thể thay đổi theo thời gian. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ hoặc tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của mình cho AES thông qua Dịch vụ của chúng tôi sau khi chúng tôi thực hiện các thay đổi được coi là chấp nhận những thay đổi đó, vì vậy vui lòng kiểm tra Chính sách này định kỳ để biết thông tin cập nhật.

 

Vì mục đích của Quy định Chung về Bảo vệ Dữ liệu (“GDPR”), Tập đoàn AES sẽ được coi là bên kiểm soát dữ liệu.

 

Trẻ em Dưới 16 tuổi

 

Dịch vụ của chúng tôi không dành cho trẻ em dưới 16 tuổi. Không ai dưới 16 tuổi có thể cung cấp bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào cho AES. Chúng tôi không chủ đích thu thập Dữ liệu Cá nhân từ trẻ em dưới 16 tuổi. Nếu bạn dưới 16 tuổi, đừng sử dụng hoặc cung cấp bất kỳ thông tin nào trên Dịch vụ hoặc thông qua bất kỳ tính năng nào của Dịch vụ, sử dụng bất kỳ tính năng tương tác hoặc bình luận công khai nào của Dịch vụ hoặc cung cấp bất kỳ thông tin nào về bạn cho chúng tôi, bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email hoặc bất kỳ tên hiển thị hoặc tên người dùng nào bạn có thể sử dụng. Nếu chúng tôi phát hiện ra rằng chúng tôi đã thu thập hoặc nhận Dữ liệu Cá nhân từ trẻ em dưới 16 tuổi mà không có sự đồng ý của phụ huynh, chúng tôi sẽ xóa thông tin đó. Nếu bạn tin rằng chúng tôi có thể có bất kỳ thông tin nào từ hoặc về một trẻ em dưới 16 tuổi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin được nêu bên dưới.

 

 

1. Thu thập Dữ liệu Cá nhân

 

Chúng tôi thu thập các danh mục Dữ liệu Cá nhân sau trong phạm vi áp dụng cho mối quan hệ của bạn với AES:

 • Dữ liệu Cơ bản: Tên, chức danh, công ty, chức vụ, số điện thoại, địa chỉ, địa chỉ email, và thông tin liên hệ và thông tin liên quan đến việc thanh toán bạn thực hiện cho AES hoặc AES thực hiện cho bạn.

 

 • Dữ liệu Đăng ký: yêu cầu nhận thông báo, đăng ký, tải về và tên người dùng/mật khẩu và thông tin được cung cấp tại thời điểm tạo, đăng nhập và sử dụng tài khoản.

 

 • Dữ liệu Thiết bị: Địa chỉ IP, hệ thống nhận dạng thiết bị duy nhất (UDID), lưu trữ phiên đăng nhập và các dữ liệu khác liên kết với thiết bị, và dữ liệu về việc sử dụng Dịch vụ và thông tin của chúng tôi.

 

 • Dữ liệu Marketing: Dữ liệu Marketing: Dữ liệu về việc tham gia vào các cuộc triển lãm thương mại, ngày của các nhà đầu tư, các sự kiện kết nối, ủy nhiệm, hiệp hội, các dịch vụ mà bạn quan tâm và các ưu tiên khác.

 

Chúng tôi thu thập thông tin này trực tiếp từ bạn khi bạn cung cấp cho chúng tôi, hoặc thu thập tự động khi bạn tìm kiếm thông qua trang web và ứng dụng di động của chúng tôi liên quan đến Dịch vụ. Thông tin được thu thập tự động có thể bao gồm việc sử dụng chi tiết, địa chỉ IP, và thông tin được thu thập thông qua lưu trữ phiên truy cập, định hướng web, và các công nghệ theo dõi khác.

 

2. Sử dụng Dữ liệu Cá nhân

Chúng tôi sử dụng các loại Dữ liệu Cá nhân nêu trên cho các mục đích sau:

 

Mục đích Sử dụng

Loại Dữ liệu Cá nhân

Cung cấp các dịch vụ bạn yêu cầu,  hồi đáp các câu hỏi của bạn, và cho phép AES liên hệ với bạn.

Dữ liệu Cơ bản, Dữ liệu Đăng ký, Dữ liệu Thiết bị. Dữ liệu Marketing

Quản lý tài khoản của bạn, duy trì hoạt động kinh doanh, và cho phép bạn truy cập hệ thống độc quyền của chúng tôi.

Dữ liệu Cơ bản, Dữ liệu Đăng ký, Dữ liệu Thiết bị

Giúp cho Dịch vụ của chúng tôi được cá nhân hóa, thu hút và dễ sử dụng

Dữ liệu Thiết bị

Bảo vệ tính an toàn, và chức năng hiệu dụng của các Dịch vụ và hệ thống công nghệ thông tin của chúng tôi.

Dữ liệu Cơ bản, Dữ liệu Đăng ký, Dữ liệu Thiết bị

Cung cấp dữ liệu liên quan đến dịch vụ của chúng tôi hoặc các dịch vụ của các bên liên kết của chúng tôi hoặc các chương trình khuyến mại mà chúng tôi đang phát triển và các cơ hội sẵn có dành cho bạn.

Dữ liệu Cơ bản, Dữ liệu Đăng ký, Dữ liệu Thiết bị và Dữ liệu Marketing

Thể hiện việc tuân thủ và các nghĩa vụ pháp lý và thực hiện các quyền hợp pháp của chúng tôi.

Dữ liệu Cơ bản, Dữ liệu Đăng ký, Dữ liệu Thiết bị

 

 

3. Chia sẻ Dữ liệu Cá nhân

Chúng tôi chia sẻ Dữ liệu Cá nhân với các nhóm người nhận sau:

 

Các bên liên kết: Chúng tôi chia sẻ Dữ liệu Cá nhân trong nhóm các công ty AES khi cần thiết theo các mục đích mà chúng tôi đã nêu ở trên

Các nhà cung cấp dịch vụ: Chúng tôi chia sẻ Dữ liệu Cá nhân với các nhà cung cấp dịch vụ để các nhà cung cấp có thể thay chúng tôi thực hiện các chức năng và theo hướng dẫn của chúng tôi để thực hiện các mục đích mà chúng tôi đã nêu ở trên ví dụ như marketing và dịch vụ lưu trữ web.

Kiểm toán viên và nhà tư vấn: Chúng tôi chia sẻ Dữ liệu Cá nhân với các kiểm toán viên và cố vấn để họ cung cấp lời khuyên tư vấn pháp lý và các tư vấn khác.

Tái tổ chức doanh nghiệp: Chúng tôi chia sẻ Dữ liệu Cá nhân với bất kỳ bên mua doanh nghiệp nào hoặc bên mua triển vọng đến mức độ mà pháp luật cho phép dưới hình thức sát nhập, mua lại, bán tài sản công ty, hoặc chuyển nhượng dịch vụ cho nhà cung cấp khác, cũng như trong trường hợp giải thể, phá sản hoặc quản lý tài sản mà trong đó Dữ liệu Cá nhân sẽ được chuyển nhượng như là tài sản của AES.

Cung cấp thông tin bắt buộc và các quyền hợp pháp: Chúng tôi chia sẻ Dữ liệu Cá nhân để tuân thủ theo tống đạt, yêu cầu của tòa án hoặc các thủ tục pháp lý khác, hoặc yêu cầu khác của chính phủ. Chúng tôi cũng chia sẻ Dữ liệu Cá nhân để thiết lập hoặc bảo vệ các quyền hợp pháp, tài sản hoặc an toàn, hoặc các quyền, tài sản, an toàn của người khác, hoặc để chống lại các khiếu nại pháp lý.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về các bên mà chúng tôi chia sẻ Dữ liệu Cá nhân, hãy liên hệ với chúng tôi theo thông tin được nêu ở dưới đây.

 

4. Lựa chọn Marketing

Bạnquyền kiểm soát liên quan tới việc chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn nhằm mục đích marketing trực tiếp. Nếu bạn không còn muốn nhận thêm bất kỳ thông tin marketing nào nữa, giữ nguyên danh sách địa chỉ mà trước đó bạn đã đăng ký, hoặc không muốn nhận bất kỳ thông tin marketing nào khác, bạn có thể lựa chọn không nhận những thông tin đó tại bất kỳ thời điểm nào. Vui lòng theo liên kết hủy đăng ký trong thông tin liên lạc có liên quan hoặc liên hệ với chúng tôi theo thông tin được nêu cụ thể dưới đây.

 

5. Lưu trữ phiên truy cập

Chúng tôi sử dụng và cho phép một số các đối tác tin cậy sử dụng tính năng lưu trữ phiên truy cập, định hướng trang web, và các công nghệ theo dõi tương tự (gọi chung là “cookies”) trên trang web và ứng dụng di động của chúng tôi.

Thông tin mà chúng tôi thu thập tự động có thể bao gồm thông tin cá nhân, nhưng chúng tôi có thể duy trì hoặc kết hợp thông tin đó với thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập dưới hình thức khác hoặc chúng tôi nhận được từ các bên thứ ba. Những thông tin này giúp chúng tôi cải thiện trang web và cung cấp dịch vụ tốt hơn, chuyên biệt hóa hơn, gồm cả việc cho phép chúng tôi ước tính khối lượng khách hàng, các hạng mục sử dụng, lưu trữ thông tin về ưu tiên của bạn, đẩy nhanh việc tìm kiếm của bạn, và nhận ra khi bạn quay lại trang web của chúng tôi.

Vậy cookies là gì?

Cookies là lượng nhỏ các dữ liệu được lưu trữ trên trình duyệt, thiết bị, hệ thống thông tin hoặc trang web mà bạn đang xem. Một số cookies sẽ được xóa ngay sau khi bạn đóng trình duyệt, nhưng một số khác sẽ vẫn giữ nguyên sau khi bạn đóng trình duyệt để có thể nhận diện bạn khi bạn quay lại trang web. Để biết thêm thông tin về cookiescách chúng hoạt động như thế nào, hãy tìm hiểu thông tin tại www.allaboutcookies.org

Chúng tôi sử dụng tính năng cookies như thế nào?

Chúng tôi sử dụng cookies trong các trang web và ứng dụng di động của mình để cung cấp Dịch vụ, thu thập thông tin về cách sử dụng của bạn khi bạn điều hướng các trang web và ứng dụng di động của chúng tôi nhằm nâng cao trải nghiệm được cá nhân hóa của bạn và hiểu các kiểu sử dụng để cải thiện trang web và ứng dụng di động của chúng tôi. Chúng tôi cũng cho phép một số đối tác tin cậy thiết lập cookies trên trang web và ứng dụng di động của chúng tôi để thu thập thông tin về hoạt động trực tuyến của bạn trên trang web và ứng dụng di động của chúng tôi theo thời gian và trên các trang web khác nhau mà bạn truy cập. Thông tin này được sử dụng để cung cấp các quảng cáo phù hợp với sở thích của bạn trên các trang web mà bạn truy cập, hay còn được gọi là quảng cáo theo sở thích và để phân tích hiệu quả của những quảng cáo đó.

Cookies trên các trang web và ứng dụng di động của chúng tôi thường được chia thành các loại sau:

 

Cookies thực sự cần thiết: Đây là những tính năng cần thiết để vận hành trang web và ứng dụng di động của chúng tôi. Ví dụ: chúng bao gồm các cookie cho phép bạn đăng nhập vào các khu vực an toàn. Những tính năng lưu trữ phiên truy cập này là các tính năng theo phần và sẽ được xóa đi khi quý khách đóng trình duyệt.

 

 

Cookies Hoạt động/Phân tích: Những tính năng này cho phép chúng tôi nhận diện và đếm số lượng người dùng trang web và ứng dụng di động của chúng tôi và hiểu phương thức những người dùng này tìm kiếm thông tin trên trang web của chúng tôi như thế nào. Tính năng này giúp chúng tôi cải thiện hoạt động của trang web và ứng dụng di động, ví dụ như, bằng cách đảm bảo rằng người dùng có thể dễ dàng tìm thấy điều mà họ muốn. Những cookies này là tính năng lưu trữ phiên truy cập theo phần, và được xóa đi khi bạn đóng trình duyệt. Chúng tôi sử dụng Google Analytics và bạn có thể xem bên dưới để biết cách kiểm soát việc sử dụng cookies của Google Analytics.

 

Cookies Chức năng: Tính năng này cải thiện hoạt động chức năng của trang web và ứng dụng di động của chúng tôi và giúp bạn có thể sử dụng dễ dàng hơn. Ví dụ, tính năng lưu trữ phiên truy cập được sử dụng để ghi nhớ xem trước đó bạn đã quy cập vào trang web nào và hỏi để duy trì đăng nhập vào trang web đó. Những tính năng lưu trữ phiên truy cập này là những tính năng ổn định, bởi vì tính năng này vẫn còn trên thiết bị của bạn để chúng tôi có thể sử dụng trong lần tiếp theo bạn truy cập vào trang web và ứng dụng di động của chúng tôi. Bạn có thể xóa những cookies này thông qua các cài đặt trình duyệt của bạn.

 

Cookies Mục tiêu: Những tính năng này ghi lại lượt truy cập của bạn trên trang web và ứng dụng di động của chúng tôi và các đường link bạn đã theo dõi để nhận ra bạn là khách ghé thăm trước đó và theo dõi hoạt động của bạn trên trang web và ứng dụng di động và các trang web khác mà bạn truy cập. Những tính năng này là những tính năng ổn định, bởi vì tính năng này vẫn còn trên thiết bị của bạn để chúng tôi có thể sử dụng trong lần tiếp theo quý khách truy cập vào trang web và ứng dụng di động của chúng tôi. Bạn có thể xóa những tính năng lưu trữ phiên truy cập này thông qua các cài đặt trình duyệt của bạn. 

Các lựa chọn nếu bạn không muốn đặt cookies trên máy tính của mình?

Bạn có thể tìm hiểu các cài đặt trình duyệt Internet, cụ thể dưới phần “Help” hoặc “Internet Options” để biết các lựa chọn mà bạnđối với một số Cookies nhất định. Nếu bạn tắt hoặc xóa một số cookies trên các cài đặt trình duyệt Internet, bạn không thể truy cập hoặc sử dụng các chức năng hoặc tính năng quan trọng của trang web và ứng dụng di động của chúng tôi này, và bạn có thể được yêu cầu phải nhập lại thông tin đăng nhập của mình.

Để tìm hiểu thêm về một số cookies nhất định được các bên thứ ba sử dụng cho quảng cáo dựa trên sở thích, bao gồm thông qua theo dõi thiết bị chéo và để thực hiện các lựa chọn nhất định liên quan đến các cookies đó, vui lòng truy cập Digital Advertising AllianceNetwork Advertising InitiativeDigital Advertising Alliance-CanadaEuropean Interactive Digital Advertising Alliance hoặc cài đặt thiết bị của bạn. Hãy nhớ rằng việc thay đổi cài đặt của bạn với các trình duyệt web hoặc mạng quảng cáo riêng lẻ sẽ không nhất thiết được chuyển sang các trình duyệt hoặc mạng quảng cáo khác. Do đó, tùy thuộc vào việc bạn yêu cầu từ chối, đôi khi bạn vẫn có thể thấy quảng cáo của chúng tôi. Thiết bị của bạn cũng có thể bao gồm một tính năng (“Limit Ad Tracking” on iOS or “Opt Out of Interest-Based Ads” on Android) cho phép bạn chọn không tham gia thu thập một số thông tin nhất định thông qua các ứng dụng được sử dụng cho mục đích quảng cáo hành vi.

 

Phân tích

Các trang web và ứng dụng di động của chúng tôi sử dụng các công cụ phân tích của bên thứ ba (ví dụ: Google Analytics) để thu thập và xử lý dữ liệu về việc bạn sử dụng trang web và ứng dụng di động, bao gồm cả thời điểm bạn truy cập, URL của các trang web mà bạn truy cập trước khi truy cập trang web và ứng dụng di động của chúng tôi và thời điểm bạn truy cập các trang web đó cũng như địa chỉ IP được gán cho thiết bị nơi bạn truy cập Internet. Các nhà cung cấp phân tích của chúng tôi có thể đặt và đọc cookies để thu thập dữ liệu này và trình duyệt web của bạn sẽ tự động gửi dữ liệu được thu thập bởi các cookies đó đến nhà cung cấp phân tích của chúng tôi. Các nhà cung cấp phân tích của chúng tôi sử dụng dữ liệu này để cung cấp cho chúng tôi các báo cáo mà chúng tôi sẽ sử dụng để cải thiện cấu trúc và nội dung trang web và ứng dụng di động của chúng tôi

 

Để biết thêm thông tin về cách Google sử dụng dữ liệu này, hãy truy cập Chính sách Bảo mật của Google và trang của Google về Cách Google sử dụng dữ liệu khi bạn sử dụng trang web hoặc ứng dụng của đối tác của chúng tôi. Để ngăn Google Analytics sử dụng dữ liệu này, hãy làm theo hướng dẫn để tải xuống và cài đặt Tiện ích bổ sung trình duyệt từ chối Google Analytics cho mỗi trình duyệt bạn sử dụng. Việc sử dụng Tiện ích bổ sung trình duyệt chọn không tham gia Google Analytics sẽ không ngăn chúng tôi sử dụng các công cụ phân tích khác và sẽ không ngăn dữ liệu được gửi đến chính Dịch vụ hoặc tới Google. Để biết thêm thông tin về cách Google Analytics sử dụng cookie để đo lường tương tác của người dùng trên trang web, hãy truy cập Việc sử dụng cookie Google Analytics trên các dịch vụ. Bạn có thể tắt cookies như được thảo luận bên dưới, nhưng điều đó có thể ảnh hưởng đến việc bạn sử dụng và tận hưởng Dịch vụ.

 

Quảng cáo.

Đôi khi, các trang web và ứng dụng di động của chúng tôi có thể sử dụng hoặc tham gia vào mạng quảng cáo và các dịch vụ quảng cáo có liên quan do máy chủ quảng cáo, đại lý quảng cáo, nhà cung cấp công nghệ và công ty nghiên cứu của bên thứ ba quản lý và cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn ở Google Ads . Các dịch vụ này thu thập thông tin về các lượt truy cập và tương tác của bạn với các trang web, ứng dụng di động và các trang web khác của chúng tôi, đồng thời sẽ sử dụng thông tin đó để nhắm mục tiêu quảng cáo về hàng hóa và dịch vụ cũng như hiển thị những quảng cáo đó trên các trang web khác. Thông tin được thu thập có thể được liên kết với thông tin cá nhân của bạn. Mạng quảng cáo thường thu thập dữ liệu về người tiêu dùng xem quảng cáo để đưa ra suy luận về sở thích và sở thích của người tiêu dùng, cho phép máy tính của họ phân phối quảng cáo nhắm mục tiêu trực tiếp đến lợi ích cụ thể của người tiêu dùng. Hoạt động này thường được gọi là “quảng cáo hành vi trực tuyến”. Ví dụ: mạng quảng cáo của bên thứ ba có thể thu thập loại trình duyệt web bạn sử dụng, loại hệ điều hành máy tính bạn sử dụng, tên miền của trang web bạn truy cập, cho dù bạn có truy cập các trang cụ thể trên trang web và ứng dụng di động của chúng tôi hay không và các trang web khác, vị trí của nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn, ngày và giờ truy cập vào trang web cũng như các tương tác khác giữa bạn và trang web.

 

Chúng tôi sử dụng các tính năng quảng cáo của Google Ads và Google Analytics trên các trang web và ứng dụng di động của mình. Chúng tôi sử dụng các tính năng này cho các mục đích được nêu trong Chính sách Quyền riêng tư này. Thông qua Google Ads, Google sử dụng các tìm kiếm trên Internet, cookies và các thông tin nhận dạng tương tự (ví dụ: thẻ pixel) để thu thập thông tin về các lượt truy cập của bạn vào trang web và ứng dụng di động của chúng tôi cũng như sự tương tác của bạn với các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi để tạo quảng cáo nhắm mục tiêu cho bạn trên các trang web khác mà bạn truy cập trên Internet. Chúng tôi cũng có thể kích hoạt và triển khai các tính năng quảng cáo Google Analytics trên Dịch vụ. Để từ chối quảng cáo tiếp thị lại được cung cấp thông qua Google, để tùy chỉnh tùy chọn quảng cáo của bạn hoặc để giới hạn việc thu thập hoặc sử dụng thông tin này của Google, hãy truy cập Trung tâm an toàn của Google Cài đặt quảng cáo của Google và làm theo Hướng dẫn chọn không tham gia quảng cáo được cá nhân hóa của Google. Việc từ chối sẽ không ảnh hưởng đến việc bạn sử dụng các trang web và ứng dụng di động của chúng tôi.

 

6. Bảo mật Dữ liệu

Chúng tôi duy trì các biện pháp kỹ thuật và tổ chức được thiết kế để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân khỏi bị mất, truy cập trái phép, lạm dụng, thay đổi, tiết lộ hoặc phá hủy ngoài ý muốn. Tuy nhiên, không có biện pháp bảo mật nào có thể đảm bảo chống lại sự thỏa hiệp. Bạn cũng có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của mình. Bạn không nên chia sẻ tên người dùng và mật khẩu của mình với bất kỳ ai và bạn không nên sử dụng lại mật khẩu trên nhiều trang web.

 

Thật không may, việc truyền tải thông tin qua internet không hoàn toàn an toàn. Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật cho thông tin cá nhân của bạn được truyền đến các trang web và ứng dụng di động của chúng tôi hoặc các hệ thống AES khác được sử dụng liên quan đến Dịch vụ. Bất kỳ việc truyền Dữ liệu Cá nhân nào đều có nguy cơ do bạn tự chịu. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc phá vỡ bất kỳ cài đặt quyền riêng tư hoặc biện pháp bảo mật nào có trong các trang web và ứng dụng di động của chúng tôi cũng như các hệ thống AES khác được sử dụng liên quan đến Dịch vụ.

 

7. Truyền Dữ liệu Xuyên Biên giới

Chúng tôi truyền Dữ liệu Cá nhân đến các cơ quan tài phán khác nhau khi cần cho các mục đích đã nêu ở trên, bao gồm đến các cơ quan tài phán có thể không cung cấp cùng mức độ bảo vệ dữ liệu giống như quốc gia của bạn. Chúng tôi cung cấp các biện pháp bảo vệ phù hợp đối với việc chuyển dữ liệu xuyên biên giới theo yêu cầu của pháp luật đối với việc truyền dữ liệu quốc tế. Đối với việc truyền dữ liệu bắt nguồn từ Khu vực Kinh tế Châu Âu (“EEA”), chúng tôi thực hiện các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn mà Liên minh Châu Âu đã phê chuẩn, và các giải pháp phù hợp khác để giải quyết vấn đề truyền dữ liệu xuyên biên giới theo yêu cầu của luật áp dụng. Khi được luật áp dụng yêu cầu, bạn có thể yêu cầu chúng tôi cung cấp một bản sao các cơ chế phù hợp bằng cách liên hệ với chúng tôi theo thông tin chi tiết dưới đây.

 

8. Thông báo tới Người tiêu dùng California

Nếu bạn sinh sống tại California, Luật của Bang California yêu cầu chúng tôi cung cấp cho bạn thông tin bổ sung về cách chúng tôi sử dụng và cung cấp thông tin của bạn như thế nào, và bạn có thêm các quyền bổ sung liên quan đến cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn. Chúng tôi đã nêu thông tin cụ thể về người sử dụng tại California như ở dưới đây

 

 • Thông tin Cá nhân California. Phù hợp với phần "Thu thập Dữ liệu Cá nhân" ở trên, chúng tôi thu thập một số danh mục và thông tin cụ thể nhất định về các cá nhân được coi là "Thông tin Cá nhân" ở California ("Thông tin Cá nhân California "). Cụ thể, chúng tôi có thể thu thập các loại Thông tin Cá nhân California sau:

  • Số nhận dạng: tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, tuổi, ngày sinh, tên người dùng và mật khẩu cho các trang web, địa chỉ IP của chúng tôi;

  • Thông tin thương mại: các dịch vụ đã mua, có được hoặc được xem xét, lịch sử hoặc xu hướng mua hoặc tiêu dùng khác, thông tin thanh toán, lịch sử giao dịch;

  • Thông tin chuyên môn hoặc liên quan đến việc làm; Và

  • Thông tin hoạt động trên Internet hoặc mạng điện tử khác: thông tin máy tính và kết nối, số liệu thống kê về lượt xem trang, lưu lượng truy cập đến và đi từ các trang web, dữ liệu quảng cáo và thông tin blog tiêu chuẩn khác.

 

 • Thông tin Cá nhân California nhạy cảm. Chúng tôi thu thập và sử dụng các loại thông tin cá nhân nhạy cảm sau đây theo quy định của luật California:

  • Số an sinh xã hội, bằng lái xe, thẻ căn cước tiểu bang hoặc số hộ chiếu của người tiêu dùng.

 • Chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân nhạy cảm của bạn để thực hiện thỏa thuận với bạn hoặc để cung cấp dịch vụ và/hoặc sản phẩm mà bạn yêu cầu và theo mong đợi hợp lý trong bối cảnh thực hiện đó.

 

 • Bán và Chia sẻ Thông tin Cá nhân California. Chúng tôi không bán thông tin cá nhân của bạn vì thuật ngữ “bán” thường được hiểu là yêu cầu đổi lấy tiền. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng việc chúng tôi sử dụng cookies quảng cáo và phân tích trên trang web của mình có thể được coi là "bán"/"chia sẻ cho mục đích quảng cáo hành vi theo nhiều ngữ cảnh" thông tin cá nhân vì các điều khoản như vậy được xác định theo luật hiện hành để bao gồm cả tiền tệ và sự cân nhắc có giá trị khác. Để minh bạch nhất có thể với bạn, chúng tôi coi việc sử dụng này là "bán" hoặc "chia sẻ" và sẽ tuân thủ các hạn chế về "bán" hoặc "chia sẻ" thông tin này trong phạm vi khả thi về mặt công nghệ. Trong 12 tháng trước đó, chúng tôi đã “bán” và “chia sẻ” cho các mục đích quảng cáo hành vi theo ngữ cảnh trên Internet hoặc thông tin hoạt động mạng điện tử khác cho người nhận thông tin cookie Internet, có thể bao gồm các đối tác quảng cáo và tiếp thị cũng như nhà cung cấp phân tích dữ liệu của chúng tôi. Chúng tôi “bán” hoặc “chia sẻ” thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích được nêu trong phần Sử dụng Dữ liệu Cá nhân, Chia sẻ Dữ liệu Cá nhân và Cookies của Chính sách Quyền riêng tư này.

 

 • Nguồn thông tin. Chúng tôi thu thập một số loại Thông tin Cá nhân California nhất định từ bạn và các bên thứ ba khác như được mô tả trong phần "Thu thập Dữ liệu Cá nhân" ở trên. Các loại bên thứ ba mà chúng tôi thu thập Thông tin Cá nhân California bao gồm:

  • Đối tác bên thứ ba và nhà cung cấp dịch vụ;

  • Ứng dụng của bên thứ ba (bao gồm blog, phòng trò chuyện hoặc trung tâm hỗ trợ);

  • Mạng quảng cáo; Và

  • Các công ty hoặc tổ chức khác, chẳng hạn như công ty nghiên cứu thị trường hoặc công ty tổng hợp dữ liệu.

 

 • Mục đích. Chúng tôi thu thập Thông tin Cá nhân California cho mục đích kinh doanh và thương mại được mô tả trong phần "Sử dụng Dữ liệu Cá nhân" ở trên. Chúng tôi cũng chia sẻ và/hoặc tiết lộ Thông tin Cá nhân California của bạn như sau:

·         Chia sẻ Thông tin Cá nhân California của bạn cho mục đích kinh doanh: Như được mô tả ở trên trong phần "Chia sẻ Dữ liệu Cá nhân", chúng tôi có thể chia sẻ các danh mục Thông tin Cá nhân California sau đây của bạn với các đối tác bên thứ ba, cơ quan công quyền hoặc chính phủ và các đối tác kinh doanh trong tương lai cho mục đích kinh doanh của chúng tôi:

o    Số nhận dạng;

o    Thông tin thương mại;

o    Thông tin chuyên môn hoặc liên quan đến việc làm; Và

o    Internet hoặc hoạt động mạng điện tử khác.

Như đã mô tả ở trên, ví dụ về mục đích kinh doanh bao gồm thực hiện dịch vụ, hoạt động nội bộ, ngăn chặn gian lận và các tác hại khác cũng như tuân thủ pháp luật. Các loại bên thứ ba mà chúng tôi có thể chia sẻ thông tin trên bao gồm nhưng không giới hạn:

o    Các chi nhánh, công ty con và đơn vị liên quan của chúng tôi;

o    Chủ lao động của bạn hoặc công ty hoặc tổ chức mà bạn đại diện;

o    Các tổ chức doanh nghiệp mà chúng tôi có thể kết hợp hoặc tổ chức lại (ví dụ: trong trường hợp sáp nhập, mua lại hoặc bán tài sản);

o    Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba bao gồm nhưng không giới hạn ở bộ xử lý thanh toán và ngân hàng, nhà cung cấp phân tích dữ liệu và quảng cáo, nhà cung cấp phòng chống gian lận, nhà cung cấp lưu trữ đám mây, nhà cung cấp dịch vụ CNTT và đối tác phân phối; Và

o    Cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan quản lý của chính phủ.

 

 • Không Theo dõi Tín hiệu. Một số trình duyệt Internet có thể cung cấp tùy chọn tự động gửi tín hiệu Không Theo dõi (DNT). Do cấu hình của Internet và thực tế không phải tất cả các trình duyệt đều hỗ trợ tín hiệu DNT nên tại thời điểm này, chúng tôi không phản hồi tín hiệu DNT của trình duyệt.

 

 • Quyền của Người tiêu dùng California. Luật pháp California có thể cấp cho bạn một số quyền nhất định—tuân theo tất cả các giới hạn, miễn trừ hoặc ngoại lệ hiện hành—liên quan đến việc chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn. Các quyền này có thể bao gồm, trong phạm vi áp dụng và trong phạm vi được cấp theo luật hiện hành của California:

  • Quyền yêu cầu tiết lộ (1) thông tin cá nhân nào đã được thu thập; (2) các loại nguồn mà thông tin cá nhân được thu thập; (3) mục đích kinh doanh hoặc thương mại của việc thu thập hoặc bán thông tin cá nhân; (4) các loại bên thứ ba mà chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân; và (5) các thông tin cá nhân cụ thể mà chúng tôi đã thu thập về bạn (ví dụ: khả năng di chuyển dữ liệu);

  • Quyền yêu cầu xóa thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi đã thu thập;

  • Quyền yêu cầu chỉnh sửa thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi đã thu thập;

  • Quyền từ chối quảng cáo có mục tiêu và chia sẻ thông tin cá nhân được chia sẻ cho mục đích quảng cáo hành vi theo ngữ cảnh;

o    Quyền từ chối bán thông tin cá nhân của bạn; và

 

 • Quyền không bị phân biệt đối xử do bạn thực hiện các quyền của mình theo luật hiện hành. Chúng tôi không phân biệt đối xử với người dùng khi thực hiện các quyền được cấp cho họ theo luật hiện hành.

Bạn chỉ có thể thực thi các quyền trên khi luật hiện hành cấp cho bạn quyền được thực thi và không áp dụng ngoại lệ hoặc miễn trừ theo luật hiện hành. Bạn cũng có thể có một đại lý đã đăng ký (nếu và chỉ khi được luật hiện hành cho phép) mà bạn ủy quyền để hành động thay mặt bạn. Nếu bạn có một đại lý đã đăng ký hành động thay mặt bạn, chúng tôi có quyền xác thực thẩm quyền hành động của đại lý đó. Để thực hiện các quyền được mô tả ở đây (chỉ trong phạm vi áp dụng), bạn có thể gửi yêu cầu có thể xác minh cho chúng tôi bằng các phương pháp được nêu trong phần “Thực hiện các Quyền CA của bạn” bên dưới.

 • Thực hiện quyền của người tiêu dùng California.Nếu bạn muốn yêu cầu thực hiện các quyền khác như được nêu chi tiết ở trên liên quan đến Thông tin Cá nhân CA của bạn, chúng tôi sẽ không phân biệt đối xử với bạn bằng cách cung cấp cho bạn mức giá hoặc dịch vụ khác hoặc bằng cách cung cấp cho bạn cấp độ hoặc chất lượng dịch vụ khác, dựa trên chỉ theo yêu cầu này. Để đưa ra yêu cầu theo các quyền của bạn theo luật California, bạn có thể gửi yêu cầu có thể xác minh được cho chúng tôi bằng cách:

  • Điện thoại: +1-703-522-1315

  • Tham quan: 4300 Wilson Blvd., Arlington, VA 22203

Chỉ bạn hoặc đại lý đã đăng ký (nếu và chỉ khi được luật hiện hành cho phép) mà bạn ủy quyền hành động thay mặt mình mới có thể đưa ra yêu cầu có thể xác minh của người tiêu dùng liên quan đến thông tin cá nhân của bạn. Nếu bạn có một đại lý đã đăng ký hành động thay mặt bạn, chúng tôi có quyền xác thực thẩm quyền hành động của đại lý đó. Không giới hạn những điều đã nói ở trên, yêu cầu có thể kiểm chứng của người tiêu dùng phải:

 

 • Cung cấp đầy đủ thông tin cho phép chúng tôi xác minh một cách hợp lý rằng bạn là người mà chúng tôi đã thu thập thông tin cá nhân hoặc người đại diện được ủy quyền.

 • Mô tả yêu cầu của bạn với đầy đủ chi tiết để chúng tôi có thể hiểu, đánh giá và phản hồi chính xác yêu cầu đó.

Chúng tôi không thể trả lời yêu cầu của bạn hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho bạn nếu chúng tôi không thể xác minh danh tính hoặc thẩm quyền của bạn để đưa ra yêu cầu và xác nhận thông tin cá nhân liên quan đến bạn. Việc đưa ra yêu cầu có thể xác minh của người tiêu dùng không yêu cầu bạn phải tạo tài khoản với chúng tôi. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân được cung cấp trong yêu cầu có thể xác minh của người tiêu dùng để xác minh danh tính hoặc thẩm quyền thực hiện yêu cầu của người yêu cầu. Chúng tôi sẽ phản hồi yêu cầu của bạn trong khung thời gian áp dụng được yêu cầu theo luật hiện hành.

Hơn nữa, cư dân California có thể từ chối bán hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của họ cho mục đích quảng cáo hành vi theo ngữ cảnh bằng cách phát Tín hiệu ưu tiên chọn không tham gia Kiểm soát Quyền riêng tư Toàn cầu (GPC) từ các tiện ích mở rộng và trình duyệt hỗ trợ tín hiệu. Để xem lại các tiện ích mở rộng và trình duyệt hỗ trợ tín hiệu GPC, hãy truy cập tại đây: https://globalprivacycontrol.org/.

 

9. Quyền của Chủ thể Dữ liệu - GDPR

Trong phạm vi GDPR áp dụng cho bạn, bạn có các quyền sau liên quan đến việc chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn:

 

Quyền Truy cập, Chỉnh sửa và Xóa Dữ liệu Cá nhân của Bạn: AES sẽ sử dụng các biện pháp hợp lý được thiết kế để đảm bảo rằng tất cả Dữ liệu Cá nhân đều chính xác và cập nhật. Bạn cũng có trách nhiệm đảm bảo rằng những thay đổi về hoàn cảnh cá nhân (ví dụ: thay đổi địa chỉ, tài khoản ngân hàng, v.v.) được thông báo cho AES để chúng tôi có thể đảm bảo rằng Dữ liệu Cá nhân của bạn được cập nhật.

 

Bạn có quyền yêu cầu quyền truy cập vào bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào của bạn mà AES có thể lưu giữ và yêu cầu chỉnh sửa mọi Dữ liệu Cá nhân không chính xác liên quan đến bạn. Ngoài ra, bạn có quyền yêu cầu xóa Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn.

 

Quyền Rút lại sự Đồng ý: Trong trường hợp Dữ liệu Cá nhân của bạn được xử lý trên cơ sở sự đồng ý của bạn, bạn có quyền rút lại sự đồng ý bất cứ lúc nào với hiệu lực trong tương lai.

 

Khả năng di chuyển Dữ liệu: Trong phạm vi chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn trên cơ sở đồng ý thực hiện hợp đồng và Dữ liệu Cá nhân đó được xử lý bằng các phương tiện tự động, bạn có quyền nhận tất cả Dữ liệu Cá nhân mà bạn đã cung cấp cho AES theo cơ chế có cấu trúc. , định dạng được sử dụng phổ biến và máy có thể đọc được, đồng thời yêu cầu chúng tôi truyền nó đến bộ điều khiển dữ liệu khác nếu điều này khả thi về mặt kỹ thuật.

 

Quyền Hạn chế Sử dụng Dữ liệu Cá nhân và Quyền Phản đối: Bạn có quyền hạn chế việc chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn khi (i) bạn phản đối tính chính xác của Dữ liệu Cá nhân; (ii) việc sử dụng là trái pháp luật nhưng bạn không muốn chúng tôi xóa Dữ liệu Cá nhân; (iii) chúng tôi không còn cần Dữ liệu cá nhân cho các mục đích liên quan nữa nhưng bạn yêu cầu Dữ liệu đó để thiết lập, thực hiện hoặc bào chữa trước các khiếu nại pháp lý; hoặc (iv) bạn đã phản đối việc sử dụng Dữ liệu Cá nhân của chúng tôi dựa trên lợi ích hợp pháp của chúng tôi đang chờ xác minh xem liệu AES có thực sự có lợi ích thuyết phục để tiếp tục sử dụng Dữ liệu Cá nhân liên quan hay không.

 

Nộp đơn Khiếu nại: Bạn cũng có quyền khiếu nại với cơ quan giám sát, đặc biệt là tại quốc gia cư trú của bạn, nếu bạn cho rằng việc thu thập và sử dụng Dữ liệu Cá nhân của mình vi phạm Chính sách này hoặc luật hiện hành.

 

10. Thông tin khác

(i) Cơ sở pháp lý của việc xử lý thông tin là gì?

Một số khu vực pháp lý yêu cầu giải thích cơ sở pháp lý cho việc thu thập và xử lý Dữ liệu Cá nhân. Chúng tôi có một số cơ sở pháp lý khác nhau để thu thập và xử lý Dữ liệu Cá nhân, bao gồm: (a) khi cần thiết để thực hiện giao dịch (chẳng hạn như để cung cấp dịch vụ mà bạn yêu cầu); (b) khi cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý (chẳng hạn như khi chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân để lưu trữ hồ sơ nhằm chứng minh nghĩa vụ thuế); (c) sự đồng ý (trong trường hợp bạn đã đưa ra sự đồng ý phù hợp theo luật hiện hành); và (d) cần thiết cho lợi ích hợp pháp (chẳng hạn như khi chúng tôi hành động để duy trì hoạt động kinh doanh của mình nói chung, bao gồm duy trì sự an toàn và bảo mật cho các trang web và ứng dụng di động của chúng tôi).

 

(ii) Hậu quả của việc không cung cấp Dữ liệu Cá nhân là gì?

Bạn không bắt buộc phải cung cấp tất cả Dữ liệu Cá nhân được xác định trong Chính sách này để sử dụng các trang web và ứng dụng di động của chúng tôi hoặc để tương tác với chúng tôi ngoại tuyến, nhưng một số chức năng nhất định sẽ không khả dụng nếu bạn không cung cấp một số Dữ liệu Cá nhân nhất định. Nếu bạn không cung cấp một số Dữ liệu Cá nhân nhất định, chúng tôi có thể không đáp ứng được yêu cầu của bạn, thực hiện giao dịch với bạn hoặc cung cấp cho bạn thông tin tiếp thị mà chúng tôi tin rằng bạn sẽ thấy có giá trị.

 

(iii) Chúng ta có tham gia vào quá trình ra quyết định tự động mà không cần sự can thiệp của con người không?

Chúng tôi không sử dụng tính năng ra quyết định tự động mà không có sự can thiệp của con người, bao gồm cả việc lập hồ sơ, theo cách gây ra hiệu ứng pháp lý liên quan đến bạn hoặc ảnh hưởng đáng kể đến bạn.

 

(iv) Các trang web và ứng dụng di động của chúng tôi có tôn trọng việc không theo dõi tín hiệu ("DNT") được gửi qua trình duyệt không?

Do các hoạt động khác nhau của các tổ chức cung cấp trình duyệt và việc thiếu tiêu chuẩn trên thị trường, chúng tôi không phản hồi các tín hiệu của DNT vào thời điểm này.

 

(v) Chúng tôi lưu giữ Dữ liệu Cá nhân trong bao lâu?

Chúng tôi lưu giữ Dữ liệu Cá nhân không quá khoảng thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích được nêu trong Chính sách này và khi cần thiết để giải quyết các vấn đề về thuế, doanh nghiệp, tuân thủ, kiện tụng cũng như các quyền và nghĩa vụ pháp lý khác.

 

(vi) Các trang web của bên thứ ba có chịu sự điều chỉnh của Chính sách Quyền riêng tư & Cookies này không?

Các trang web và ứng dụng di động của chúng tôi có thể chứa các liên kết và tham chiếu đến các trang web khác do các bên thứ ba không liên kết quản lý. Chính sách này không áp dụng cho các trang web của bên thứ ba như vậy. Khi bạn nhấp vào liên kết để truy cập trang web của bên thứ ba, bạn sẽ phải tuân theo các biện pháp bảo mật của trang web đó. Chúng tôi khuyến khích bạn làm quen với các biện pháp bảo mật và quyền riêng tư của các trang web bên thứ ba được liên kết trước khi cung cấp bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào trên trang web đó.

 

Chúng tôi hoạt động tích cực trên các phương tiện truyền thông xã hội, bao gồm Facebook, YouTube, Twitter, Glassdoor và LinkedIn (“Truyền thông mạngXã hội”). Các trang web và ứng dụng di động của chúng tôi có thể cho phép bạn kết nối và chia sẻ dữ liệu với Truyền thông mạng Xã hội. Bất cứ điều gì bạn đăng trên Truyền thông mạng Xã hội đều là thông tin công khai và sẽ không được xử lý bí mật. Chúng tôi có thể đăng (hoặc đăng lại) trên các trang web, ứng dụng di động và trang Truyền thông mạng Xã hội của chúng tôi bất kỳ nhận xét hoặc nội dung nào mà bạn đăng trên các trang Truyền thông mạngXã hội của chúng tôi. Việc sử dụng Truyền thông mạng Xã hội của bạn chịu sự điều chỉnh của các chính sách và điều khoản về quyền riêng tư của bên thứ ba sở hữu và vận hành các trang web đó chứ không phải bởi Chính sách này.

 

(vii) AES xử lý các vấn đề về quyền riêng tư của nhân viên và nhà thầu như thế nào?

Dữ liệu Cá nhân về nhân viên, nhà thầu của chúng tôi và các nhân viên tạm thời khác của AES được xử lý thông qua các chính sách và thủ tục nội bộ của công ty và nằm ngoài phạm vi của Chính sách này.

 

(viii) Có nội dung nào được gắn trong Dịch vụ không?

Các trang web và ứng dụng di động của chúng tôi kết hợp nội dung, bao gồm nguồn cấp dữ liệu, tập lệnh được gắn trong mã của họ và nội dung hiển thị (ví dụ: video), do bên thứ ba cung cấp. Trong một số trường hợp, các bên thứ ba đó thu thập dữ liệu về cách bạn tương tác với nội dung của họ. Ví dụ: Google Maps hoặc YouTube.

 

11. Liên hệ với Chúng tôi

Nếu bạn có câu hỏi hoặc nhận xét về Chính sách này hoặc các biện pháp bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:

Privacy Office

4300 Wilson Blvd.

11th Floor

Arlington, VA 22203

dataprotectionofficer@aes.com