Định hình tương lai của năng lượng

Làm thế nào chúng ta ảnh hưởng đến thế giới mà chúng ta muốn sống trong đó

AES là công ty hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng với vai trò thành viên và lãnh đạo Hội đồng quản trị tại các tổ chức kinh doanh, thương mại và năng lượng khác nhau của Hoa Kỳ và quốc tế.

Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Brazil

American Chamber of Commerce in Bulgaria logo

Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Chile

Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Colombia

Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Cộng hòa Dominica

Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại El Salvador

Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Panama

American Chamber of Commerce Vietnam logo
AWEA American Wind Energy Association logo
AS/COA Americas Society Council of the Americas logo
BCIU Business Council for International Understanding logo
Business Roundtable logo

Diễn đàn Đối thoại kinh doanh Ấn độ - Hoa Kỳ

Campbell Institute logo
The Trust for the Americas logo
US-ASEAN Business Council logo