Условия за ползване

Дата на влизане в сила / дата на последна редакция:  1 януари 2023 г.

Добре дошли в  aes.com – уебсайта („Уебсайтът“) на AES Corporation („Ай И ЕС Корпорейшън“) („AES“, „ние“ или „нас“). Настоящите условия за ползване („Условията“) представляват споразумение между Вас и AES. Условията се отнасят до Вашия достъп до Уебсайта и използването му, включително всякакви съдържание, функционалности и услуги, предлагани на или чрез него.

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ ВНИМАТЕЛНО С НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ, ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УЕБСАЙТА.

Като осъществявате достъп до Уебсайта, потвърждавате, че сте се запознали с настоящите Условия, разбирате ги и ще ги спазвате. В случай че не сте съгласни с настоящите Условия, не следва да осъществявате достъп до Уебсайта, нито да го използвате.

За да използвате Уебсайта, трябва да сте пълнолетни (обикновено на осемнадесет (18) и повече години) съгласно определението на този термин в територията Ви на местопребиваване. Не следва да осъществявате достъп до Уебсайта, нито да го използвате, ако не сте пълнолетни. Носите отговорност и покривате разходите за интернет връзката, софтуера, мобилните данни и всякакви устройства или услуги, необходими за осъществяване на достъп до Уебсайта.

ДОКОЛКОТО НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ СЕ СЧИТАТ ЗА СПОРАЗУМЕНИЕ С ПОТРЕБИТЕЛ, Е ВЪЗМОЖНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО, ДЕЙСТВАЩО В ОПРЕДЕЛЕНИ ЮРИСДИКЦИИ, ДА ЗАБРАНЯВА ДАДЕНИ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ ТУК, РАЗПОРЕДБИ И ВЪПРОСНИТЕ ДА НЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ВАС.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ, ОГРАНИЧЕНИЯ И АРБИТРАЖ; ОТКАЗ ОТ КОЛЕКТИВНИ ИСКОВЕ 

НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ СЪДЪРЖАТ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ОТКАЗ ОТ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГАРАНЦИИ, ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА И КЛАУЗИ ЗА АРБИТРАЖ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВАШЕТО СЪГЛАСИЕ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ СВЪРЗАНИ С НАСТОЯЩИЯ УЕБСАЙТ, СЪДЪРЖАНИЕТО МУ, НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ ИЛИ ПОЛИТИКАТА ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА „БИСКВИТКИ” ЧРЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ИНДИВИДУАЛЕН АРБИТРАЖ. ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С РАЗДЕЛА, КАСАЕЩ АРБИТРАЖА, ПО-ДОЛУ, ТЪЙ КАТО Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ОТКАЖЕТЕ ОТ ОПРЕДЕЛЕНИ ПРАВА КАТО ПРАВО НА ПРОЦЕС СЪС СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ И ПРАВОТО ДА ОБРАЗУВАТЕ КОЛЕКТИВНИ ИСКОВЕ СРЕЩУ AES.

Актуализиране на настоящите Условия

Периодично ще актуализираме настоящите Условия. Всички промени в тях влизат в сила от момента, в който актуализираната версия на Условията бъде публикувана на Уебсайта. Ще публикуваме съществените промени в настоящите Условия на Уебсайта така, че да бъдат видими или ще Ви ги съобщаваме по друг начин. Ако след промените продължите да използвате Уебсайта, ще се счита, че приемате актуализираните Условия. Вие следва периодично да проверявате настоящата страница, за да сте наясно с всички промени, тъй като те са задължителни за Вас.

Защита на данните и използване на „бисквитки“

Възможно е, когато осъществявате достъп до Уебсайта и го използвате, да събираме определена информация за Вас, както е описано в нашата Политика за защита на данните и използването на „бисквитки“, която става част от настоящите Условия със споменаването си. Политиката за защита на данните и използването на „бисквитки“ описва кога събираме лични данни и друга информация, как я използване и при какви обстоятелства я споделяме. Като използвате Уебсайта, давате съгласие за всички действия, които предприемаме спрямо личните Ви данни в съответствие с Политиката за защита на данните и използването на „бисквитки“.

 

Съдържание

В настоящия Уебсайт е поместено определено Съдържание. Терминът „Съдържание“ се отнася до всички информация, материали, документи, текст, аудио съдържание, звуково съдържание, музика, илюстрации, видео, изображения, художествени произведения, графики, диаграми, фотографии, интерфейси, икони, софтуер, компютърен код, данни, търговски марки, лога, слогани, материали за обучение, въпроси, функционалности, процеси, други компоненти и съдържание, видът и впечатлението, което се оставя, както и дизайнът, подборът и подредбата на Съдържанието, включително всички права на интелектуална собственост върху изброените. Освен ако в Уебсайта не е указано друго, цялото Съдържание е изключителна собственост на AES или е предоставено на AES за ползване по силата на лиценз.

Права за ползване на Уебсайта и Съдържанието; Предоставяне на връзки към Уебсайта

AES предоставя на потребителите на Уебсайта лично, нетърговско, ограничено, неизключително, неподлежащо на прехвърляне и подлежащо на прекратяване във всеки момент право да осъществяват достъп до Уебсайта и да го използват, при положение че спазват настоящите Условия, всякакви други условия, публикувани на Уебсайта, Политиката за защита на данните и използването на „бисквитки“ и приложимото законодателство. Това ограничено право автоматично се отнема, без да се дължи уведомление на потребителя, в случай че последният наруши настоящите Условия. 

Без предварително писмено разрешение от AES нямате право да възпроизвеждате, модифицирате, прехвърляте изцяло или частично на друг сървър или разпространявате Съдържанието в каквато и да е форма (включително по електронна поща или чрез включването му в друг уебсайт), с изключение на посочените в настоящите Условия начини. Вместо това AES Ви приканва да насочвате други лица към aes.com.

Строго се забранява използването с търговска цел, предаването или разпространението по друг начин на всякакво Съдържание, независимо от средствата, без предварителното писмено съгласие на AES. AES си запазва правото да ограничи достъпа до настоящия Уебсайт и да добавя, преустановява или променя разрешенията за използването му.

В случай че желаете на своя уебсайт да поставите връзка към aes.com, можете да го направите, при условие че не използвате регистрираното ни лого за връзката (освен ако подобно използване не е договорени с AES и само по договорения начин), като връзката трябва да бъде единствено към началната страница, а Вие не следва да заявявате или навеждате на предположение, че AES спонсорира или подкрепя уебсайта Ви, нито че е налице връзка или правоотношение между Вас и AES. Имате право да поставите връзка към началната ни страница и при условие че го сторите по справедлив и законен начин и не уронвате репутацията ни, нито се възползвате от нея. За поставяне на връзки към други страници на Уебсайта, различни от началната (познати още като „дълбоки“ връзки, deep linking), е необходимо предварително писмено разрешение от AES.

Права на интелектуална собственост

Уебсайтът и Съдържанието са защитени по силата на приложимите в САЩ и другаде по света закони за авторското право, търговските марки, патентите, търговските тайни и други права на интелектуална собственост и правото на защитата им. С изключение на правата, предоставени Ви изрично в настоящите Условия, AES си запазва всички останали права, право на собственост и ползи върху и свързани с Уебсайта и Съдържанието, включително всички права на интелектуална собственост върху тях. Правото на собственост и ползите на AES върху и от Уебсайта и Съдържанието се отнасят и до всякакви копирани, отпечатани или изложени материали, свързани с тях.

Строго се забранява неразрешеното ползване на търговски марки, търговско оформление (trade dress), материали, които са обекти на авторско право, както и всякакви други обекти на интелектуалната собственост, принадлежащи на AES или трето лице, като подобни действия може да подлежат на преследване в максималната степен, допустима от закона.

Използване на марки

AES притежава определени търговски марки, наименования, лога, означения и марки за услуги („Марки“). Нямате право да използвате никакви Марки на AES освен по начин, изрично договорен с писмен документ, подписан от AES.

Така например (но не само) търговската марка, посочена по-долу и използвана в настоящия Уебсайт, е търговска марка на AES:

small logo

В случай че дадено наименование или лого не фигурира по-горе, то това не следва да се счита за отказ от всички права на интелектуална собственост, учредени от AES върху кой(е) да е от продуктите, наименованията на услугите, слоганите и логата му.

Също така е възможно Уебсайтът да съдържа търговски марки, наименования, лога, означения или марки за услуги на трети лица, както и материали, авторското право върху които принадлежат на трети лица, като въпросните са собственост на съответните си притежатели. Нищо от съдържащото се в настоящите Условия не Ви предоставя права върху или във връзка с подобни марки или материали на трети лица без съгласието на въпросните.

Онлайн поведение

Приемате да използвате Уебсайта и Съдържанието (до позволената в настоящите Условия степен) само за законни цели. Забранено Ви е да демонстрирате следното поведение и извършвате следните действия, когато използвате Уебсайта или Съдържанието, публикувате информация на него или пренасяте такава чрез него:

 • да извършвате всякакъв вид нарушения, да демонстрирате поведение, което: е вредно; заплашително, цели измама, е клеветническо, оскърбително, цели тормоз, е опозоряващо, вулгарно, цинично, свързано с порнография, неприлично, обидно, в ущърб на друго лице, с отявлен сексуален смисъл, скверно, подтикващо към омраза, расистко или включва незаконни материали от какъвто и да е вид;

 • да нарушавате личната неприкосновеност на друго лице или използвате поверителна или лична информация на друго лице;

 • да използвате материали, които са обекти на интелектуална собственост, без изричното предварително писмено съгласие на притежателя на съответните права на интелектуална собственост;

 • да нарушавате приложими международни, федерални, щатски или местни законови и подзаконови нормативни актове и правила;

 • да копирате, създавате дубликати, размножавате, разпространявате, предавате, публикувате, продавате, публикувате онлайн, предоставяте право за ползване (лиценз), отдавате, променяте, превеждате, адаптирате, извършвате обратно инженерство, излъчвате или създавате производни произведения на Уебсайта и Съдържанието без предварителното писмено разрешение на AES или съответния притежател;

 • да демонстрирате поведение, което по преценка на AES се отразява неблагоприятно на ефективността или функционирането на Уебсайта или Съдържанието, или ограничава или пречи на достъпа до Уебсайта и Съдържанието или използването им от трети лица;

 • да използвате всякакви роботи, паяци, ботове, обхождащи роботи и други автоматизирани устройства или механизми за установяване на достъп, използване, събиране на информация или копиране на каквато и да е част от Уебсайта или Съдържанието;

 • да въвеждате на вируси, програми тип „Троянски кон“, компютърни червеи, софтуер тип „бомба със закъснител“ (time bomb), канселботове, злонамерен софтуер, рансъмуеър, рекламен софтуер или други практики за използване на компютърни програми, които са злонамерени или могат да увредят Уебсайта или Съдържанието, да им попречат, тайно да прихващат информация от тях или да ги отнемат;

 • да пренасочвате или използвате пренасочващи техники, имитирате или заобикаляте навигационната структура на коя да е част от Уебсайта или Съдържанието;

 • да публикувате невярна или подвеждаща информация на Уебсайта, извършвате измами или фалшифицирате информация във връзка с използването на Уебсайта от Вас, както и злонамерени действия срещу търговските интереси и репутацията на AES или клиентите му;

 • да използвате Уебсайта или Съдържанието му за създаване на конкурентен уебсайт или за каквито и да е търговски цели;

 • да събирате адреси на електронни пощи, имена и други Лични данни на потребителите на Уебсайта или да изпращате нежелани съобщения (спам) на други потребители на Уебсайта;

 • да демонстрирате поведение по време на използване на Уебсайта, което AES счита за неуместно, неразрешено или противоречащо на предназначението на Уебсайта; и

 • да публикувате материали, които могат да дадат основание да се търси гражданска отговорност.

 

В случай че AES бъде уведомено за нарушавана на настоящите Условия от Ваша страна, AES има право за проведе разследване и по своя собствена преценка да премахне или поиска премахването на материали, които са в нарушение на настоящите Условия. AES също така има право да упражни правата си за прекратяване или временно преустановяване, описани в раздел „Прекратяване“ по-долу, и/или може да си сътрудничи с правоприлагащите органи във връзка с Вашите действия.

 

Вируси

Макар AES да взима разумни предпазни мерки, за да избегне внасянето на вируси или злонамерен софтуер през Уебсайта или имейлите, които изпраща, AES не дава гаранции, че Уебсайтът или имейлите няма да съдържат вируси. Съветваме Ви да поставите на компютъра си актуализиран софтуер, който да сканира за вируси, за да се намали допълнително рискът от заразяване с вируси или проникване на злонамерен софтуер. ИЗПОЛЗВАТЕ УЕБСАЙТА И ПРЕГЛЕЖДАТЕ ИМЕЙЛИ, ИЗПРАТЕНИ ОТ AES, НА СВОЙ СОБСТВЕН РИСК. AES ИЗРИЧНО ОТКАЗВА ВСЯКАКВА ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАГУБИ ИЛИ ВРЕДИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ФАКТА, ЧЕ ИЗПОЛЗВАТЕ УЕБСАЙТА И ПОЛУЧАВАТЕ ИЛИ ПРЕГЛЕЖДАТЕ ИМЕЙЛИ ОТ AES.

 

Информацията, предоставена от Вас,
В случаите, в които Вие ни предоставяте информация, например когато попълвате онлайн формуляри, потвърждавате, че предоставяте само актуална и точна информация и само информация, която имате право да споделяте. Не ни предоставяйте информация, която нарушава закона или правата на интелектуална собственост, или правото на неприкосновеност на други лица.

Макар AES да полага обосновани в търговско отношение усилия да преглежда Съдържанието на Уебсайта, е възможно да не проследи или премахне своевременно даден материал, който Вие сте публикували на Уебсайта. ПРИЕМАТЕ ДА ПРЕДПАЗВАТЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ AES, СВЪРЗАНИТЕ С НЕГО ДРУЖЕСТВА И ДЪЩЕРНИТЕ МУ ДРУЖЕСТВА ВЪВ ВРЪЗКА С ВСИЧКО, КОЕТО МОЖЕ ДА ПУБЛИКУВАТЕ И КАЧИТЕ НА УЕБСАЙТА ИЛИ ДА РАЗПРОСТРАНИТЕ ЧРЕЗ НЕГО.

Възможности за работа

Когато разглеждате възможности за работа или кандидатствате за работа в AES, ще бъдете пренасочени към уебсайт на трето лице, където да подадете автобиографията си и други материали и да кандидатствате за различни позиции. Запознайте се с нашата Политика за защита на данните и използването на „бисквитки“, където ще намерите повече информация за използването на личните Ви данни, когато кандидатствате за работа в AES. 

Гарантирате, че цялата информация, която се съдържа във всяка, изпратена от Вас, кандидатура за работа, е актуална, точна и пълна. Не предоставяйте автобиографии и други материали, свързани с кандидатстване за работа, които са на други лица, а не Ваши. Фактът, че сте изпратили кандидатура за работа по никакъв начин не задължава AES да разгледа кандидатурата Ви или да извърши преценка дали отговаряте на изискванията за длъжността. Свободните работни позиции може да се променят по всяко време по наша собствена преценка и без предизвестие.


 

Програми, продукти и тарифи

Цените, предлагането на програми, продукти и услуги, както и тарифи, споменати на Уебсайта или предоставени чрез него, зависят от наличността и незабавното им предоставяне може да не е възможно, като има вероятност и да се прилагат неупоменати тук условия. AES има право да променя цени, програми, продукти, услуги и тарифи по всяко време, без да Ви дължи уведомление. Възможно е в определени територии, юрисдикции или държави предлагането на цените, програмите, продуктите, услугите и тарифите да е ограничено.

 

ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИИ

ДО МАКСИМАЛНАТА, ДОПУСТИМА ОТ ЗАКОНА, СТЕПЕН СЛЕДВА ДА СЕ СЧИТА, ЧЕ НАСТОЯЩИЯТ УЕБСАЙТ И СЪДЪРЖАНИЕТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА ПРИНЦИПА „ТАКИВА, КАКВИТО СА“ И „ТАКА, КАКТО СА НАЛИЧНИ“, БЕЗ ДА СЕ ДАВАТ КАКВИТО И ДА Е ГАРАНЦИИ. ДО МАКСИМАЛНАТА, ДОПУСТИМА ОТ ЗАКОНА, СТЕПЕН AES ИЗРИЧНО СЕ ОТКАЗВА ОТ ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ И УСЛОВИЯ, БИЛИ ТЕ ИЗРИЧНИ ИЛИ КОСВЕНИ, ПО ОТНОШЕНИЕ НА УЕБСАЙТА И СЪДЪРЖАНИЕТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, НЕНАРУШАВАНЕ НА ПРАВА И ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ПРЕДХОДНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ, ПО ПРАВИЛО ИЛИ ОТ ОБИЧАЙНИТЕ ТЪРГОВСКИ ПРАКТИКИ.  

РАЗБИРАТЕ, ЧЕ AES НЕ Е В СЪСТОЯНИЕ ДА ГАРАНТИРА И НЕ ГАРАНТИРА, ЧЕ ФАЙЛОВЕТЕ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ИЗТЕГЛЯТ ОТ ИНТЕРНЕТ ИЛИ ОТ УЕБСАЙТА, НЯМА ДА СЪДЪРЖАТ ВИРУСИ ИЛИ ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ. ВИЕ НОСИТЕ ОТГОВОРНОСТТА ДА ПРИЛОЖИТЕ АДЕКВАТНИ ПРОЦЕДУРИ И ПРОПУСКАТЕЛНИ МЕХАНИЗМИ, ЗА ДА УДОВЛЕТВОРИТЕ СОБСТВЕНИТЕ СИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА АНТИВИРУСНА ЗАЩИТА И ТОЧНОСТ НА ВХОДЯЩИТЕ И ИЗХОДЯЩИТЕ ДАННИ, КАКТО И ДА ПОДДЪРЖАТЕ СРЕДСТВА, КОИТО НЯМАТ ОБЩО С НАШИЯ УЕБСАЙТ, ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЕВЕНТУАЛНО ИЗГУБЕНИ ДАННИ.

AES НЕ ДАВА ГАРАНЦИИ ЗА КАЧЕСТВОТО, ПЪЛНОТАТА, СИГУРНОСТТА, НАВРЕМЕННОСТТА И ДОСТЪПНОСТТА НА УЕБСАЙТА И СЪДЪРЖАНИЕТО МУ. AES НЕ ГАРАНТИРА, ЧЕ УЕБСАЙТЪТ ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО ЩЕ БЪДАТ ТОЧНИ, НАДЕЖДНИ, НЕПРЕКЪСНАТИ И НЯМА ДА СЪДЪРЖАТ ГРЕШКИ, КАКТО И ЧЕ ЕВЕНТУАЛНИТЕ НЕИЗПРАВНОСТИ В УЕБСАЙТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО ЩЕ БЪДАТ ПРЕМАХНАТИ, НИТО ЧЕ УЕБСАЙТЪТ, СЪДЪРЖАНИЕТО ИЛИ СЪРВЪРИТЕ, КОИТО ПРЕДОСТАВЯТ УЕБСАЙТА, НЕ СЪДЪРЖАТ ВИРУСИ ИЛИ ДРУГИ ВРЕДНИ ЕЛЕМЕНТИ ИЛИ КОМПОНЕНТИ, НИТО ЧЕ УЕБСАЙТЪТ ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО В ДРУГИ ОТНОШЕНИЯ ЩЕ ОТГОВАРЯТ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ И ОЧАКВАНИЯТА ВИ. AES НЕ Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРЯВА ТЕХНИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ ИЛИ ПОДДРЪЖКА ВЪВ ВРЪЗКА С УЕБСАЙТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО МУ. ДО МАКСИМАЛНАТА, ДОПУСТИМА ОТ ЗАКОНА, СТЕПЕН НА AES НЕ СЛЕДВА ДА СЕ ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАГУБИ ИЛИ ВРЕДИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ РАЗПРОСТРАНЕНА АТАКА ОТ ТИПА „ОТКАЗ НА УСЛУГА“ (DENIAL-OF-SERVICE, DoS), ВИРУСИ ИЛИ ДРУГИ, ВРЕДНИ В ТЕХНИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ, МАТЕРИАЛИ, КОИТО МОЖЕ ДА ЗАРАЗЯТ КОМПЮТЪРНОТО ВИ ОБОРУДВАНЕ, КОМПЮТЪРНИТЕ ВИ ПРОГРАМИ, ДАННИТЕ ИЛИ ДРУГИ ЛИЧНИ МАТЕРИАЛИ ВСЛЕДСТВИЕ ОТ ФАКТА, ЧЕ ВИЕ ИЗПОЛЗВАТЕ НАСТОЯЩИЯ УЕБСАЙТ, СЪДЪРЖАНИЕТО МУ ИЛИ ДРУГ УЕБСАЙТ, КЪМ КОЙТО В НАСТОЯЩИЯ ИМА ВРЪЗКА.

ВЪЗМОЖНО Е ЗАКОНИТЕ В ОПРЕДЕЛЕНИ ЮРИСДИКЦИИ ДА НЕ ДОПУСКАТ ИЗКЛЮЧВАНЕТО ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕТО НА ОПРЕДЕЛЕНИ ГАРАНЦИИ И УСЛОВИЯ. В СЛУЧАЙ ЧЕ СПРЯМО ВАС СЕ ПРИЛАГАТ ПОДОБНИ ЗАКОНИ, ТО Е ВЪЗМОЖНО ВСИЧКИ ИЛИ ЧАСТ ОТ ИЗКЛЮЧЕНИЯТА И ОГРАНИЧЕНИЯТА ПО-ГОРЕ ДА НЕ СЕ ОТНАСЯТ ДО ВАС И Е ВЪЗМОЖНО ДА ИМАТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА.

КАЗАНОТО ПО-ГОРЕ НЕ ЗАСЯГА ГАРАНЦИИ, КОИТО НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ИЗКЛЮЧВАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ СЪГЛАСНО ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

 

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

ДО МАКСИМАЛНАТА, ДОПУСТИМА ОТ ЗАКОНА, СТЕПЕН ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА AES, ДЪЩЕРНИТЕ МУ ДРУЖЕСТВА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕГО ДРУЖЕСТВА, ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИТЕ МУ, ДОСТАВЧИЦИТЕ МУ НА УСЛУГИ И СТОКИ, ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ МУ КОНСУЛТАНТИ И СЪОТВЕТНИТЕ ИМ СЛУЖИТЕЛИ, ДИРЕКТОРИ, РЪКОВОДИТЕЛИ, СОБСТВЕНИЦИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ (НАРИЧАНИ ПООТДЕЛНО „ЛИЦЕ НА AES“, А ЗАЕДНО „ЛИЦА НА AES“) НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ПРЕД ВАС ИЛИ ТРЕТИ ЛИЦА ЗА КАКВИТО И ДА Е ПРЕКИ, КОСВЕНИ И ИЗМЕРИМИ ВРЕДИ, ЗА РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОПИТ ДА СЕ ИЗБЕГНАТ ВРЕДИ, ЗА НАЗИДАТЕЛНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ, ИМУЩЕСТВЕНИ САНКЦИИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЗАГУБИ ИЛИ ВРЕДИ, НЕЗАВИСИМО СЪГЛАСНО КОЯ ПРАВНА ДОКТРИНА, КОИТО ПРОИЗТИЧАТ ОТ ИЛИ СА СВЪРЗАНИ С УЕБСАЙТА, СЪДЪРЖАНИЕТО, НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ, ПОЛИТИКАТА ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА „БИСКВИТКИ“ ИЛИ ВАШИЯ ДОСТЪП ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ДА УСТАНОВИТЕ ДОСТЪП ДО УЕБСАЙТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО, НЕЗАВИСИМО ОТ ВИДА НА ИСКА, ДОРИ И ДАДЕНО ЛИЦЕ НА AES ДА Е РАЗПОЛАГАЛО С ИЗРИЧНИ СВЕДЕНИЯ, ЧЕ Е ВЪЗМОЖНО ВЪЗНИКВАНЕТО НА ПОДОБНИ ЗАГУБИ ИЛИ ВРЕДИ.

В СЛУЧАЙ ЧЕ УЕБСАЙТЪТ, СЪДЪРЖАНИЕТО И НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ В ДАДЕН МОМЕНТ ВЕЧЕ НЕ ВИ УДОВЛЕТВОРЯВАТ, ЕДИНСТВЕНОТО СРЕДСТВО ЗА ЗАЩИТА, С КОЕТО РАЗПОЛАГАТЕ, Е ДА ПРЕУСТАНОВИТЕ ДОСТЪПА ДО УЕБСАЙТА И СЪДЪРЖАНИЕТО И ПОЛЗВАНЕТО ИМ. 

ДО МАКСИМАЛНАТА, ДОПУСТИМА ОТ ЗАКОНА, СТЕПЕН ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА НЕ СЛЕДВА ОБЩИЯТ РАЗМЕР НА ОТГОВОРНОСТТА НА ЛИЦАТА НА AES ЗА ВСЯКАКВИ ВРЕДИ, ЗАГУБИ И ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ НА ИСКОВЕ, ДЪЛЖАЩИ СЕ НА ИЛИ СВЪРЗАНИ С УЕБСАЙТА, СЪДЪРЖАНИЕТО, НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ, ПОЛИТИКАТА ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА „БИСКВИТКИ“ ИЛИ ВАШИЯ ДОСТЪП ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ДА ОСЪЩЕСТВИТЕ ДОСТЪП ДО УЕБСАЙТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО, НЕЗАВИСИМО ОТ ВИДА НА ИСКА, ДА НАДХВЪРЛЯ СТО ЩАТСКИ ДОЛАРА (100 USD). 

ЗАКОНИТЕ В ОПРЕДЕЛЕНИ ЮРИСДИКЦИИ НЕ ДОПУСКАТ ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА ИЛИ ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ВРЕДИ. В СЛУЧАЙ ЧЕ СПРЯМО ВАС СЕ ПРИЛАГАТ ПОДОБНИ ЗАКОНИ, ТО Е ВЪЗМОЖНО ВСИЧКИ ИЛИ ЧАСТ ОТ ОГРАНИЧЕНИЯТА И ИЗКЛЮЧЕНИЯТА ПО-ГОРЕ ДА НЕ СЕ ОТНАСЯТ ДО ВАС И Е ВЪЗМОЖНО ДА ИМАТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА.

КАЗАНОТО ПО-ГОРЕ НЕ ЗАСЯГА ОТГОВОРНОСТИ, КОИТО НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ИЗКЛЮЧВАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ СЪГЛАСНО ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

ВИЕ СЛЕДВА ДО МАКСИМАЛНАТА, ДОПУСТИМА ОТ ЗАКОНА, СТЕПЕН ДА ОБЕЗЩЕТИТЕ, ЗАЩИТИТЕ (ПРИ ПОИСКВАНЕ ОТ AES) И ОНЕВИНИТЕ ЛИЦАТА НА AES ОТ И СРЕЩУ ВСИЧКИ ЗАГУБИ, ИСКОВЕ, ОТГОВОРНОСТИ, ПРЕТЕНЦИИ, ОПЛАКВАНИЯ, ДЕЛА, ВРЕДИ, ПРИСЪДИ, СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ, ГЛОБИ, НАКАЗАНИЯ, РАЗХОДИ И РАЗНОСКИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО СЪДЕБНИ РАЗНОСКИ И РАЗУМНИ АДВОКАТСКИ ХОНОРАРИ), КОИТО ПРОИЗТИЧАТ ОТ ИЛИ СА СВЪРЗАНИ С: А) ВАШИЯ ДОСТЪП ДО УЕБСАЙТА И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УЕБСАЙТА И СЪДЪРЖАНИЕТО ИЛИ ЗЛОУПОТРЕБАТА С ТЯХ; Б) ЗАЯВЯВАНЕТО ОТ ВАША СТРАНА НА ПРОГРАМИ, ПРОДУКТИ И УСЛУГИ ПРЕЗ УЕБСАЙТА И УЧАСТИЕТО ВИ В ТАКИВА; В) НАРУШЕНИЕТО ОТ ВАША СТРАНА НА ПРИЛОЖИМИ МЕЖДУНАРОДНИ, ФЕДЕРАЛНИ, ЩАТСКИ ИЛИ МЕСТНИ ЗАКОНОВИ И ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ И ПРАВИЛА; Г) ФАКТЪТ ЧЕ ПРЕДОСТАВЯТЕ ГЕНЕРИРАНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛ СЪДЪРЖАНИЕ; Д) НАРУШАВАНЕТО ИЛИ ПРИСВОЯВАНЕТО НА ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ПРИНАДЛЕЖАЩИ НА AES ИЛИ НА ТРЕТО ЛИЦЕ; Е) НАРУШЕНИЕ ОТ ВАША СТРАНА НА НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ ИЛИ НА ВСЯКАКВИ УСЛОВИЯ И ПОЛИТИКИ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ НА НАСТОЯЩИЯ УЕБСАЙТ. ЗАПАЗВАМЕ СИ, А ВИЕ НИ ПРЕДОСТАВЯТЕ ИЗКЛЮЧИТЕЛНОТО ПРАВО ДА ПОЕМЕМ ЗАЩИТАТА И КОНТРОЛА НАД ВСЯКАКВИ ВЪПРОСИ, ЗА КОИТО НИ ДЪЛЖИТЕ ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ.

 

РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ С AES – АРБИТРАЖ
И ДВЕТЕ СТРАНИ ПРИЕМАТ ДА РАЗРЕШАВАТ ВСЯКАКВИ СПОРОВЕ, КОИТО МОЖЕ ДА ВЪЗНИКНАТ ВЪВ ВРЪЗКА С НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ, ПОЛИТИКАТА ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА „БИСКВИТКИ“ ИЛИ ПО ПОВОД УЕБСАЙТА, ЧРЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ИНДИВИДУАЛЕН АРБИТРАЖ, КАКТО Е ОПИСАНО ПО-ДОЛУ.

ОТКАЗ ОТ ПРАВА. РАЗБИРАТЕ И ПРИЕМАТЕ, ЧЕ КАТО ДАВАТЕ СЪГЛАСИЕ ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН АРБИТРАЖ, СЕ ОТКАЗВАТЕ ОТ ПРАВОТО СИ НА ПРОЦЕС СЪС СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ. РАЗБИРАТЕ И ПРИЕМАТЕ, ЧЕ КАТО ДАВАТЕ СЪГЛАСИЕ ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ИНДИВИДУАЛЕН АРБИТРАЖ, НЯМА ДА ИМАТЕ ПРАВО ДА ОБРАЗУВАТЕ КОЛЕКТИВНИ ИСКОВЕ СРЕЩУ AES, КАКТО И ЧЕ ПРИ АРБИТРАЖА НЯМА ДА БЪДЕ ВЪЗМОЖНО СЛИВАНЕТО ИЛИ ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА ИСКОВЕТЕ НА ЕДНО(А) ИЛИ ПОВЕЧЕ ЛИЦА ИЛИ СТРАНИ В КОЛЕКТИВЕН ИСК ИЛИ ДРУГО ПРОИЗВОДСТВО.

В случай че съдът прецени, че условието по-горе е неприложимо, то подобен иск следва да се отдели от арбитража и да се заведе пред съда, като AES ще има право да обжалва.

Добросъвестни преговори Вие и AES следва най-напред да се опитате да разрешите всеки спор с добросъвестни преговори или кореспонденция по имейл. В случай че страните не успеят да разрешат даден спор с добросъвестни преговори, то въпросният спор се разрешава единствено чрез задължителен арбитраж, както е посочено в настоящите Условия.

Правилник. Вие и AES се съгласявате, че арбитражът ще се провежда от Американската арбитражна асоциация („ААА“) в съответствие с Правилника за арбитраж с потребители във валидната му към съответния момент версия, включително измененията („Правилникът“). Правилникът е достъпен на адрес https://www.adr.org/Rules. Вие и AES приемате, че споразумението за арбитраж предполага сделка, излизаща извън границите на един-единствен щат, поради което Федералният закон за арбитража ще се прилага спрямо тълкуването и изпълнението на споразумението за арбитраж.

Завеждане на иск. Страната, която завежда арбитражен иск, следва да предостави на другата страна искане за арбитраж в съответствие с Правилника. Всички искания за арбитраж следва да бъдат в писмен вид и да бъдат връчени на другата страна и на ААА. Спорът се разглежда от трима (3) неутрални арбитри, които се избират, както следва: а) страната, завела иска, посочва един арбитър в искането си за арбитраж; б) ответната страна посочва един арбитър в срок от 15 дни, считано от получаване на искането за арбитраж; в) в срок от 15 дни, считано от назначаването на двамата арбитри от ААА (който период подлежи на удължаване при взаимно съгласие на страните), въпросните двама арбитри заедно посочват трети арбитър, който да изпълнява ролята на председател на арбитражната комисия. В случай че в така определения срок посочените от двете страни арбитри не могат да постигнат съгласие за назначаване на председател, то ААА назначава председател в съответствие с Правилника.

Арбитър. Арбитрите имат изключителни правомощия за разрешаване на всякакви спорове, произтичащи от настоящите Условия или свързани с Уебсайта или Съдържанието, включително по отношение на приложимостта и/или постигането на настоящото споразумение за арбитраж между Вас и AES.

Местоположение, език. Съгласявате се, че арбитражът ще се провежда единствено в окръг Арлингтън, щата Вирджиния. В случаите, в които заведените искове или насрещни искове не превишават 25 000 щатски долара, спорът може да се разреши само с подаване на документи/арбитраж по документи (за повече подробности вижте Правилника). Въпреки това всяка от страните може да поиска провеждане на заседание, като арбитърът също може да прецени, че е необходимо провеждането на заседание. Арбитражното производство се провежда на английски език.

Поверителност. Арбитражното производство и информацията, разкрита по време на производството, не следва да се предоставя не трети лица, освен в предвидените от закона случаи. Страните не следва да правят публични коментари или съобщения във връзка с предмета или резултата от дадено арбитражно производство.

Промени в споразумението за арбитраж. В случай че AES внесе изменения в настоящите клаузи за арбитраж, Вие имате право да отхвърлите въпросните промени, като отправите писмено уведомление до AES в срок от тридесет (30) дни, считано от момента, в който публикуваме промяната на Уебсайта, като следва незабавно да преустановите използването на Уебсайта и Съдържанието.

Арбитражно решение. Преценката и решението на арбитъра е окончателно и задължително за страните, но не поражда прецеденти. Арбитърът няма право да присъжда вреди, различни от тези, предвидени в настоящите Условия.

Разходи и разноски. Всяка страна поема собствените си разноски и хонорари, произтичащи от арбитражното производство, включително хонорарите на адвокатите си, освен ако арбитърът не прецени, че претенциите Ви са неуместни и неоснователни, като в такъв случай арбитърът може да Ви задължи да ни възстановите определени хонорари и разноски в съответствие с Правилника.

Изключения. Независимо от всякакви разпоредби с противен смисъл, съдържащи се в този раздел, както Вие, така и AES си запазвате правото да искате от съда, компетентен за съответната юрисдикция, прилагането на охранителни мерки и друга справедлива правна защита с цел предотвратяване на действително или потенциално нарушение, присвояване или нарушаване на правата на интелектуална собственост на дадена страна.

Освен това в случай че настоящите Условия бъдат счетени за споразумение с потребител, определени държави, юрисдикции или провинции (напр. Квебек) може да забранят изпълнението на настоящото споразумение за арбитраж и/или отказът от колективни искове, като в такъв случай приложимите части от настоящата клауза се отделят от настоящите Условия, а останалите разпоредби в настоящите Условия остават в сила.    

 

Нарушения на авторски права

Ние зачитаме авторските права на другите и Ви молим за същото. Стремим се своевременно да премахваме нарушаващи подобни права материали от Уебсайта, ако узнаем за съществуването им. Политиката ни предвижда за преустановим достъпа до Уебсайта на многократните нарушители, доколкото това е технически осъществимо. В случай че пребивавате на територията на САЩ, запознайте се с политиката ни относно Закона за авторското право в дигиталната ера (Digital Millennium Copyright Act) („DMCA“) по-долу, където ще намерите повече информация за предявяването на претенции по този закон и подхода при постъпване на подобни претенции.

Информация за инвеститорите

Уебсайтът съдържа прогнозни изявления по смисъла на Закона на ценните книжа от 1933 г. и Закона за търговията с ценни книжа от 1934 г. Въпросните прогнозни изявления включват, но не се ограничават до изявления, свързани с бъдещи печалби, растеж и финансови и оперативни резултати. Целта на прогнозните изявления не е да служат като гаранция за бъдещи резултати, а да представят настоящите очаквания на AES въз основа на разумни допускания. Прогнозираната финансова информация се основава на определени съществени допускания. Тези допускания включват, но не се ограничават до нашите очаквания по отношение на пандемията от COVID-19, точни прогнози за бъдещото ниво на лихвените проценти, цените на ценните метали и валутните курсове, запазването на обичайни нива на оперативна ефективност и обем електроенергия в нашите електроразпределителни дружества и оперативните резултати на нашите, генериращи енергия, дружества които да отговарят на историческите нива, както и сключването на споразумения за закупуване на електроенергия, реализирането на натрупаните инвестиции и отчитането на растеж при тях при нормализирани нива на инвестиции и възвращаемост, съответстващи на предишната ситуация.

Възможно е действителните резултати да се различават съществено от очакванията, изразени в нашите прогнозни изявления, поради рискове, несигурности и други фактори. Съществените фактори, които може да се отразят на действителните резултати, са разгледани в подадените от AES документи към Комисията по ценните книжа и борсите на САЩ (Securities and Exchange Commission, SEC) и включват, но не се ограничават до рисковете, коментирани в точка 1А: „Рискови фактори“ и точка 7: „Коментари и анализи на ръководството“, които са част от годишния отчет на AES за 2019 г. под формата на формуляр 10-K, както и в последващите отчети, представени на SEC. Насърчаваме четящите настоящия текст лица да се запознаят с подадените от AES документи, за да научат повече за рисковите фактори, свързани с дейността на AES. AES не поема задължение да актуализира или ревизира прогнозните изявления, било то в резултат от нова информация, бъдещи събития или на друго основание.

Акционерите, които желаят да получат копие от годишния отчет на дружеството под формата на формуляр 10-K, подаден на 27 февруари 2020 г. в SEC, могат да получат такова (без приложенията) безплатно, като отправят искане до канцеларията на секретаря на дружеството на адрес: AES Corporation, 4300 Уилсън Булевард, Арлингтън, Вирджиния 22203. Приложенията също може да се поискат, но за предоставянето им се начислява такса, равняваща се на разходите за възпроизвеждането им. Копие от формуляр 10-K можете да получите, като посетите Уебсайта.

Уебсайтове и съдържание на трети лица

Уебсайтове на трети лица. Предвид удобството на потребителите на нашия Уебсайт AES може да включи определени връзки към уебсайтове, които са собственост на трети лица и се поддържат от тях („Уебсайтове на трети лица“), а не от AES. AES няма контрол над съдържанието на въпросните уебсайтове или ресурси и следователно AES няма задължения и не носи отговорност за практиките, свързани със защитата на данните и съдържанието на Уебсайтовете на трети лица, нито за действията, които се извършват в тях. Фактът, че в уебсайта на AES е включена връзка към Уебсайт на трето лице не означава, че AES подкрепя въпросния Уебсайт на трето лице или съдържанието, стоките или услугите на третото лице. AES няма задължение да преглежда или подлага на оценка съдържанието или точността, нито дава гаранции или одобрява каквито и да е Уебсайтове на трети лица, нито програми, продукти или услуги, които се предлагат чрез такива уебсайтове. Вие поемате всички рискове, свързани с използването от Ваша страна на Уебсайтове на трети лица, както и съдържание, стоки и услуги на трети лица.

Използването от Ваша страна на Уебсайтове на трети лица, както и използването от въпросните трети лица на информация, която вие предоставите в Уебсайтове на трети лица, е предмет на условията на ползване и политиката за защита на данните на оператора на въпросните уебсайтове.

Съдържание на трети лица Уебсайтът включва съдържание на трети лица за Ваше удобство („Съдържание на трети лица“). Наличието на Съдържание на трети лица не означава, че AES подкрепя въпросното Съдържание на трети лица, нито че го е прегледало или че е налице връзка между AES и третото лице. Осъществявате достъп до Съдържание на трети лица на свой собствен риск. Така например когато разглеждате пазарни данни, предоставени от Ticker Technologies, въпросните пазарни данни не са под контрола на AES, а Вие ги използвате на свой собствен риск. AES не носи отговорност за никакво Съдържание на трети лица.

Нищо от съдържащото се в настоящите Условия не Ви дава каквито и да е права върху Съдържанието на трети лица.

Страници в социалните мрежи

Уебсайтът съдържа връзки към страниците на AES в социалните мрежи (напр. Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube, Glassdoor) („Страници в социалните мрежи“).

Целта на Страниците на AES в социалните мрежи е да Ви осигурят източник на повече информация за AES. Приветстваме открития и честен диалог с Вас на Страниците в социалните мрежи, но тъй като всеки може да прави публикации в тях, не е задължително публикациите да отразяват възгледите на AES.

Възможно е да преглеждаме съдържанието, което публикувате на Страниците в социалните мрежи, но не е задължително. Ще премахваме всичко, публикувано на нашите Страниците в социалните мрежи, което счетем за обидно, неуместно или несъответстващо с визията на AES. Възможно е да си сътрудничим с третите лица, доставчици на услуги, предоставящи Страниците в социалните мрежи, за да се блокират потребители, чието поведение е обидно, свързано със злоупотреби, неуместно или нарушаващо по друг начин настоящите Условия и приложимото законодателство.

В случай че AES последва, хареса, препубликува (re-tweet), добави в „любими“, сподели, препубликува (re-post) или извърши друго сходно действие със съдържание на потребител в своите Страници в социалните мрежи, то въпросното действие не следва да се счита за подкрепа на въпросното трето лице, нито за продукта, услугата или дружеството, които то представлява.

ПРИЕМАТЕ ДА ОНЕВИНЯВАТЕ И ДЕ НЕ ПОДВЕЖДАТЕ ПОД ОТГОВОРНОСТ AES ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ВСЯКАКВО СЪДЪРЖАНИЕ, КОЕТО ПУБЛИКУВАТЕ НА СТРАНИЦИТЕ НА AES В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРЕПУБЛИКУВАНЕТО ОТ ТРЕТИ ЛИЦА НА ВАШЕТО ПОТРЕБИТЕЛСКО СЪДЪРЖАНИЕ.

Уведомление за родители

Уебсайтът и Съдържанието не са предназначени за деца, ненавършили пълнолетие, съгласно определението на този термин в територията им на местопребиваване (обикновено 18 или 19 години). Ако не сте пълнолетни, следва незабавно да преустановите използването на настоящия Уебсайт и Съдържанието.

Приложимо право; Подсъдност; Давностен срок за завеждане на искове

AES поддържа настоящия Уебсайт от офиса си в Арлингтън, щата Вирджиния, САЩ. AES не прави никакви декларации, свързани с това, че Съдържанието или Уебсайтът са подходящи или достъпни за използване на конкретни местоположения или от конкретни физически или юридически лица в определени юрисдикции.

Освен до степента, изискуема от приложимото във Вашата юрисдикция законодателство, споразумението по настоящите Условия се сключва в щата Вирджиния и се интерпретира, тълкува и ръководи от законите на щата Вирджиния, без да се взимат предвид стълкновителните норми.

Освен до степента, изискуема от приложимото във Вашата юрисдикция законодателство, по всички спорове, възникнали по настоящите Условия или като следствие от достъпа Ви до Уебсайта и Съдържанието и използването им от Вас, изключителна компетентност имат федералните и щатските съдилища на територията на окръг Арлингтън, щата Вирджиния, и с настоящото приемате компетентността на въпросните съдилища.

Отказвате се от всякакви възражения срещу компетентността на въпросните съдилища спрямо Вас, както и срещу юрисдикцията на въпросните съдилища.

ОСВЕН ДО СТЕПЕНТА, ЗАБРАНЕНАТА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ВЪВ ВАШАТА ЮРИСДИКЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ВСИЧКИ ОСНОВАНИЯ, КОИТО ВИ ДАВАТ ПРАВО ЗА ЗАВЕЖДАНЕ НА ИСК И КОИТО СА СВЪРЗАНИ С НАСТОЯЩИЯ УЕБСАЙТ, СЪДЪРЖАНИЕТО МУ, НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ ИЛИ ПОЛИТИКАТА ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА „БИСКВИТКИ“, КАКТО И ВЪВ ВРЪЗКА С ВСЯКАКВИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ, КОИТО МОЖЕ ДА СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ЧРЕЗ УЕБСАЙТА, СЛЕДВА ДА СЕ ПРЕДЯВЯТ В СРОК ОТ ЕДНА (1) ГОДИНА, СЧИТАНО ОТ МОМЕНТА НА ВЪЗНИКВАНЕ НА ВЪПРОСНОТО ОСНОВАНИЕ ЗА ЗАВЕЖДАНЕ НА ИСК, КАТО В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ ТОВА ПРАВО СЕ ПОГАСЯВА ПО ДАВНОСТ.

Нищо от съдържащото се в настоящия Уебсайт, не следва да се счита за предложение към Вас. Продуктите или услугите, които се предлагат или визуализират на Уебсайта, се считат за недействителни в случаите, в които са забранени.

Прекратяване

В случай че нарушите приложимото законодателство или настоящите Условия, незабавно ще Ви бъде забранено да продължите да използвате Уебсайта или Съдържанието, като е възможно да ограничим достъпа Ви до тях. 

Преустановяване. AES има право по всяко време по своя преценка и на всякакво основание да изменя, спира временно или премахва Уебсайта и всякаква част от Съдържането, било то частично или изцяло. 

Непоемане на отговорност при временно спиране или преустановяване. AES не носи отговорност пред Вас или кое да е трето лице за всякакви вреди, които възникнат заради или са свързани с това, че AES премени, временно спре или изцяло преустанови достъпа Ви до Уебсайта или Съдържанието, или в случай че AES ограничи достъпа до Уебсайта или Съдържанието (частично или изцяло).

Недостъпност на Уебсайта. Без да се ограничава общият смисъл на предходните разпоредби, е възможно достъпът до Уебсайта или Съдържанието да бъде невъзможен или ограничен поради различни причини, като ние не носим отговорност пред Вас за подобна липса на достъп, дължаща се включително, но не само на следното: а) неизправности в хардуера, софтуера, мрежата или телекомуникациите; б) неблагоприятни атмосферни условия, война, бунтове, природни бедствия, земетресения, стачки, недостиг на работна ръка и др.; в) регулаторни ограничения и други действия на държавата; г) прекъсвания, дължащи се на интернет доставчиците и електроснабдителните дружества; д) прекъсвания поради хакерски атаки или други злонамерени прониквания.

Общи разпоредби

Сътрудничество с правоприлагащите органи. AES ще си сътрудничи с правоприлагащите органи, ако има съмнения, че сте нарушили приложимото законодателство. ВИЕ СЛЕДВА ДА ОСВОБОДИТЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ И ДА ОБЕЗЩЕТИТЕ AES И ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ МУ ВЪВ ВРЪЗКА С ВСЯКАКВО ТЯХНО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ПРАВОПРИЛАГАЩИТЕ ОРГАНИ И РАЗКРИВАНЕ НА ВАШИ ДАННИ ПРЕД ВЪПРОСНИТЕ ПРАВОПРИЛАГАЩИТЕ ОРГАНИ ПО ПОВОД СЪМНЕНИЯ, ЧЕ СТЕ НАРУШИЛИ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

Прехвърляне. Имаме право по всяко време да прехвърляме правата и възлагаме задълженията си по настоящите Условия, било то изцяло или частично, на всяко трето лице, без да Ви дължим уведомление. Вие нямате право да прехвърляте правата и възлагате задълженията си по настоящите Условия без предварителното ни съгласие, като подобно прехвърляне в нарушение на настоящите Условия е недействително. Настоящите Условия се прилагат и спрямо правоприемниците и приобретателите на AES.

Спазване на закона. Вие следва във всеки един момент да спазвате всички приложими международни, федерални, щатски и местни законови и подзаконови нормативни актове и правила, свързани с използването на настоящия Уебсайт и Съдържанието.

Трети лица, бенефициенти по споразумението, които не са страна по него Настоящите Условия не предоставят права, мерки за правна защита и ползи на други лица, освен на Вас и AES, с това изключение, че нашите дъщерни дружества и свързани с нас дружества са бенефициенти по Условията, без да са страна по тях.

Тълкуване. Настоящите Условия, всякакви условия, които са публикувани на Уебсайта и се отнасят до Вас, както и нашата Политика за защита на данните и използването на „бисквитки“ са единственото и пълното споразумение между Вас и AES по отношение на достъпа Ви до Уебсайта и съдържанието и използването им. Настоящите Условия заменят всички преходни и настоящи договорки, споразумения, декларации и гаранции по отношение на Уебсайта, били те писмени или устни.

Без отказ от права. В случай че AES не приложи дадена разпоредба от настоящите Условия, то това не следва да се счита за отказ от въпросната разпоредба или коя да е друга разпоредба. Отказът от дадена разпоредба в настоящите Условия е действителен само ако е в писмен вид и е подписан от AES и няма да се тълкува като отказ или отстъпване до каквато и да е степен на правото на AES да се позовава или осланя на съответната разпоредба или право във въпросния или в друг случай.

Разделност на клаузите. В случай че дадена разпоредба от настоящите Условия бъде обявена за недействителна, незаконна, нищожна или неприложима от даден съд или друг компетентен съдебен орган, то въпросната разпоредба се отделя от останалите, а те остават в сила. Независимо от всякакви разпоредби с противен смисъл, съдържащи се в настоящите Условия, AES си запазва всички права, средства за защита и допустими ограничения съгласно законодателството във Вашата юрисдикция.

Електронна комуникация. Настоящите Условия, както и всякакви други споразумения, уведомления или съобщения между Вас и AES може да Ви бъдат предоставени електронно до допустимата от закона степен. AES има право да Ви изпраща уведомления, като използва данните за контакт, предоставени от Вас, или като публикува въпросните уведомления на Уебсайта. Моля, разпечатайте или по друг начин запазете копие от всички споразумения, уведомления и други съобщения за Ваша лична информация.

Обратна връзка. В случай че ни изпратите коментари или обратна връзка, касаещи Уебсайта или Съдържанието, те ще се третират в съответствие с нашата Политика за защита на данните и използването на „бисквитки“. Имаме право да използваме всякакви коментари и обратна връзка, изпратени ни от Вас, без да Ви дължим споменаване или възнаграждение. 

Неприлагане от трети лица. Лице, което не е страна по настоящите Условия, няма право да прилага коя да е част от тях съгласно приложимото законодателство.

Условия, приложими спрямо потребители от Ню Джърси

Спрямо потребителите от Ню Джърси няма да се прилагат съдържащи се в настоящите Условия разпоредби, ако въпросните разпоредби ограничават средствата за правна защита, касаещи: (i) небрежност; (ii) искове за отговорност за продукта; (iii) нормативни разпоредби, свързани с имуществени санкции; (iv) Единият кодекс на потребителя на Ню Джърси; (v) неспособност за разумна защита срещу вреди, произтичащи от определени престъпни деяния на трети лица (напр. хакерски атаки и кражба на самоличност). Разпоредбите в настоящите Условия, касаещи изключването и ограничаването на определени вреди, не се прилагат в Ню Джърси спрямо законовите вреди, имуществените санкции, загубите на данни и загубите на имущество или увреждане на имущество. AES си запазва всички права, средства за защита и допустими ограничения съгласно законите на Ню Джърси и съгласно законите в щата, в който пребивавате.

 

Преводи

Официалният език на настоящите Условия е английският. Всякакви преводи на настоящите Условия са предоставени единствено за Ваше удобство. В случай на противоречия между версията на английски език и превод на друг език, то предимство има версията на английски език (освен ако приложимото законодателство не изисква друго). 

 

Свържете се с нас

Настоящият Уебсайт се поддържа от AES Corporation, дружество със седалище в щата Делауеър, регистрирано в щата Вирджиния.

Можете да отправяте към нас всякакви уведомления, въпроси или опасения, свързани с настоящите Условия, като използвате следните данни за контакт:

            The AES Corporation

            На вниманието на: отдел „Връзки с обществеността“

            4300 Уилсън Булевард

            11 ет.

            Арлингтън, Вирджиния 22203

            publicaffairs@aes.com

AES Corporation – Политиката относно Закона за авторското право в дигиталната ера („DMCA“)

DMCA се прилага само спрямо лица, пребиваващи на територията на САЩ.

Дата на последна актуализация/дата на влизане в сила: януари 01,2023.

 

Въведение
AES Corporation („AES“, „ние“, „нас“) зачита правата на интелектуална собственост на другите и очаква същото от Вас. 

AES е регистрирано в Службата за авторско право на САЩ съгласно Закона за ограничаване на отговорността при онлайн нарушаване на авторско право, който е част от DMCA (§ 512, глава 17 от Кодекса на САЩ), така че ако притежател на авторско право ни уведоми, че определени материали на aes.com („Уебсайтът“) или материали, към които на настоящия Уебсайт има връзки, нарушават авторското Ви право, можете да поискате премахването на въпросните материали (или преустановяване на достъпа до тях) от Уебсайта по посочения по-долу начин. 

Следва да предоставите уведомление и насрещно уведомление за всякакви претенции по DMCA, така, както е посочено тук, и в съответствие с DMCA. AES ЩЕ ОТГОВАРЯ САМО НА УВЕДОМЛЕНИЯ ЗА ПРЕДПОЛАГАЕМИ НАРУШЕНИЯ НА АВТОРСКИ ПРАВА, КОИТО СА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

В случай че получим редовно уведомление за предполагаемо нарушение на авторско право, ние ще премахнем материалите и ще предприемем разумни стъпки за установяване на контакт с притежателя на премахнатите материали, така че последният да може да отговори с насрещно уведомление.

В случай че получим редовно насрещно уведомление, ние отново ще публикуваме съответните материали, освен ако не получим уведомление от първото физическо или юридическо лице, изпратило уведомление за предполагаемо нарушение на авторско право, че е заведено дело, с което се иска издаване на съдебно решение за предотвратяване на нарушението чрез ограничаване на потенциалния нарушител, в срок от десет (10) работни дни от получаване на екземпляр от насрещното уведомление.

Съгласно нашата Политика за защита на данните и използването на „бисквитки“ ние имаме право да споделяме тези уведомления с други лица.

Имайте предвид, че ако съзнателно направите съществено невярно твърдение, че дадени материал или дейност на Уебсайта: а) нарушават авторското Ви право или б) са премахнати или деактивирани по погрешка или поради погрешно идентифициране, може да бъдете подведени под отговорност за вреди (включително разноски и адвокатски хонорари) съгласно DMCA.

 

Как да предявите претенция за нарушение на авторско право?

В съответствие с DMCA ако считате, че определени материали, които са достъпни на или чрез Уебсайта, нарушават авторското Ви право, следва да отправите писмено уведомление до нашия посочен по-долу представител, като уведомлението трябва да съдържа следното:

 1. Посочване на защитеното с авторско право произведение, което твърдите, че е нарушено, а ако става дума за повече от едно, защитено с авторско право, произведение, трябва да представите списък с всички произведения, които твърдите че са нарушени, като предоставите достатъчно подробности, за да можем да го/ги намерим;

 2. Декларация, че защитеното с авторско право произведение е Ваша собственост и че следва да бъде премахнато или деактивирано от Уебсайта;

 3. Достатъчна информация, която да ни позволява да установим контакт с Вас, като Вашите име, адрес, телефонен номер и адрес на електронна поща;

 4. Следното изявление: „Имам разумни основания да смятам, че използването на защитените с авторско право материали, описани по-горе и съдържащи се на Уебсайта, не е разрешено от притежателя на авторското право, неговия представител или по силата на предвидената в закона защита.“

 5. Декларация, че уведомлението е точно;

 6. Декларация, че имате право да действате от името на собственика на авторското право, за което има подозрения, че е нарушено, като потвърждавате, че съзнавате отговорността, която носите, при деклариране на неверни данни;

 7. Вашият физически или електронен подпис; и

 8. Потвърждение и приемане от Ваша страна на факта, че съгласно DMCA можете да бъдете подведен/а под отговорност за вреди (включително разноски и адвокатски хонорари), в случай че отправите невярно твърдение, че дадени материали нарушават авторското(ите) Ви право(а).

Изпратете уведомлението в писмен вид с пощенска услуга, доставяща на другия ден, или с редовна пощенска услуга на САЩ до нашия представител по DMCA на адрес:

       The AES Corporation

            На вниманието на: определен представител: мениджър „Дигитални медии“

            4300 Уилсън Булевард

            11 ет.

            Арлингтън, Вирджиния 22203

            publicaffairs@aes.com

 

Насрещно уведомление

В случай че премахнем Вашите материали или преустановим достъпа до тях в следствие от това, че сме получили уведомление по DMCA, а Вие считате, че подобно премахване или преустановяване на достъп се дължи на грешка или погрешно идентифицирани материали, можете да отговорите, като ни изпратите насрещно уведомление съгласно DMCA. Насрещното уведомление трябва да съдържа следното:

 1. Списък с премахнатия(ите) от AES материали и местоположението на материала(ите), преди да бъде(ат) премахнат(и), с достатъчно подробности, за да можем да идентифицираме и намерим материала(ите);

 2. Достатъчна информация, за да можем да се свържем с Вас, включително Вашите име, адрес, телефонен номер и адрес на електронна поща;

 3. Декларация, че приемате юрисдикцията на федералния окръжен съд на САЩ, отговорен за съдебния район, в който пребивавате (или Арлингтън, Вирджиния, САЩ, ако адресът Ви е извън САЩ).

 4. Декларация, че ще приемете връчването на съдебни книжа, предоставени от лицето, изпратило ни уведомлението за предполагаемото нарушение, или от представител на въпросното лице;

 5. Следното изявление: „Заклевам се, като съзнавам отговорността, която нося при деклариране на неверни данни, че имам разумни основания да смятам, че материалът, идентифициран по-горе, е премахнат или деактивиран поради грешка или неправилно идентифициране на материала, който трябва да са премахне или деактивира.“; и

 6. Вашият физически или електронен подпис.

Изпратете уведомлението в писмен вид с пощенска услуга, доставяща на другия ден, или с редовна пощенска услуга на САЩ до нашия представител по DMCA на адрес:

       The AES Corporation

            На вниманието на: определен представител: мениджър „Дигитални медии“

            4300 Уилсън Булевард

            11 ет.

            Арлингтън, Вирджиния 22203

            publicaffairs@aes.com

 

Многократни нарушители

AES има политика да преустановява използването на предоставяните от настоящия Уебсайт услуги от многократни нарушители например като прекрати или деактивира профилите им (ако е приложимо).