Корпорация AES се стреми да подобрява живота като ускорява по-безопасното и по-зелено енергийно бъдеще. Нашата работа с Доставчиците има решаващо значение за изпълнението на тази мисия. Кодексът за поведение на доставчиците посочва основните изисквания и очаквания, валидни за всички доставчици, подизпълнители, консултанти и посредници от трети страни ("Доставчици") на корпорация AES и нейните дъщерни дружества. Кодексът за поведение на доставчиците на AES е част от договорите ни с Доставчиците, а нашите Доставчици са задължени да гарантират спазването на нашия Кодекс за поведение на доставчиците от страна на всички подизпълнители.