За всички в AES това как постигаме успехите си и създаваме нашите продукти е толкова важно, колкото и услугите, които предоставяме.

Етиката , почтеността и законосъобразността са основата и принципите, които ръководят нашата компания и нашите служители. Като глобален лидер в енергийната индустрия, ние работим сред широк кръг от икономически, политически, социални и културни практики, както и сред разнообразни местни, регионални и международни закони и регулации. Вярваме, че е наш дълг и отговорност да осъществяваме бизнеса си с най-високо ниво на почтеност във всяка ситуация. В унисон с нашите Ценности, очакваме служителите ни да прилагат най-високи етични стандарти и да се съобразяват с всички приложими закони и стриктно да отбелязват и проследяват всяка бизнес трансакция.

Нашата Програма за етика и законосъобразност определя нашите глобални бизнес практики и корпоративни очаквания. Нашият Кодекс на поведение окуражава вътрешните ни и външни заинтересовани страни да довеждат до знанието на компанията въпроси и теми, които предизвикват загриженост, за да се намери бързото им решение. На нашите служители и на заинтересованите ни страни са предоставени силно усещане за отговорност по отношение на тяхната работа и очакваме всеки човек да се придържа към нашите корпоративни ценности, както са описани в Кодекса на поведение. В резултата на всичко това, AES бе избрана през 2024 г., за единадесети поредна година, като една от „Най-етичните компании в света“.

Нашият Главен ръководител по етика и законосъобразност, който докладва директно на Комитета по финансов одит към Съвета на директорите, ръководи Програмата на AES по етичност и законосъобразност и докладва регулярно на Съвета на директорите и на бизнес ръководителите по въпроси, свързани с етиката и законосъобразността. Представители на Програмата по етиката и законосъобразност има както в централата на AES, така и в различните бизнес локации по света.

Извършваме външна оценка на нашата глобална антикорупционна програма, както и вътрешни оценки. Освен това наскоро разширихме програмата си за вътрешен одит, за да включим множество антикорупционни одити всяка година, а също така и оценка на риска на нашата програма за етика и съответствие.

 

Линия за помощ на AES

Нашата глобална Линия за помощ е конфиденциален канал за задаване на въпроси и за споделяне на загриженост.

Ние допълнително засилваме нашия ангажимент към етиката и законосъобразността с очакването, че всички служители докладват при подозрение за нарушаване на законите и на политиките на компанията. Насърчаваме служителите на AES да използват Линията за помощ за получаване на указания относно законови или регулаторни изисквания, изясняване на политиките и процедурите на AES и за съвети относно уместно поведение. AES изрично забранява натиска върху служители, които добросъвестно са докладвали проблеми, свързани с етичността и законосъобразността.

Обучение

Провеждаме редовни обучения по различни, свързани с етика и законосъбразност въпроси и политики, включително за нашите корпоративни ценности, съответствие с антикорупционни практики и други приложими закони, конфликт на интереси, подаръци и развлечения, тормоз на работното място, както и по други въпроси.  Чрез програмата на AES Шампиони по етика насърчаваме откритата дискусия по актуални бизнес въпроси и проблеми на AES, така че участниците да могат да обсъждат как ценностите и политиките на AES се прилагат в реални ситуации. 

Проверка на бизнес партньор

Държим нашите бизнес партньори и подизпълнители да отговарят на същите високи етични стандарти, каквито се очакват  и от служителите на AES.

Партньорите на AES преминават през процес на проверка и в договорите с тях присъстват ясни и изисквания за законосъобразност. Текстовете, свързани със законосъобразност може да третират въпроси като корупция, търговия с влияние, законово и регулаторно съответствие, и докладване на изисквания. Служителите по законосъобразността работят в тясна връзка с бизнес партньори, подизпълнителни и екипите за разработване на проекти за установяване на потенциални етични проблеми и разрешаване на казуси преди подписването на споразумения или договори. 

Federal Surprise Billing Notice

Learn more about how you are protected from surprise medical bills.