Vui lòng liên hệ Nhóm Quan hệ với Nhà đầu tư nếu có bất kỳ câu hỏi nào:

The AES Corporation

Investor Relations 
4300 Wilson Boulevard 
Arlington, VA 22203 
703-682-6399
invest@aes.com 

Susan Harcourt

Vice President
Investor Relations
703-682-1204
susan.harcourt@aes.com 

Amy Ackerman 

Director 
Investor Relations
703-682-6399
amy.ackerman@aes.com 

Max Trask

Senior Manager 
Investor Relations
703-682-1208
max.trask@aes.com 

Liên hệ trực tuyến dành cho cổ đông
 

https://www-us.computershare.com/investor/Contact

Thông tin về hiệu suất cổ phiếu phổ biến của AES trong thời gian qua có thể được xem trên trang Tra cứu giá trong phần Dữ liệu chứng khoán trên trang web của chúng tôi.


Nếu bạn cần trao đổi với với nhóm Quan hệ với Nhà đầu tư về khoản đầu tư của mình vào cổ phiếu phổ thông AES, bạn có thể liên hệ với Amy Ackerman theo số 703-682-6399 hoặc qua email tại invest@aes.com.

 

Địa chỉ gửi thư 

Cổ đông có thể gửi thư đến:
Computershare
P.O. BOX 43006
Providence, RI 02940-3006

 

Thư từ qua đêm nên được gửi đến:
Computershare
150 Royall St., Suite 101
Canton, MA 02021

Thông tin liên hệ dành cho cổ đông
 


Số điện thoại miễn phí: 877-373-6374
Số điện thoại: 781-575-2879

 

Trang web dành cho các cổ đông
 

www.computershare.com/investor

Man Working

Cựu cổ đông IPALCO
 

 

Các cổ đông cũ của cổ phiếu phổ thông IPALCO đã không đổi cổ phiếu IPALCO của họ lấy cổ phiếu phổ thông AES, hoặc những cá nhân muốn tìm hiểu cơ sở chi phí trước đây của cổ phần IPALCO, nên liên hệ với IPALCO theo số 317-261-8394.

 

Woman in Conversation

Cổ đông cũ của DPL Inc.
 

Cổ đông DPL Inc. Cựu cổ đông của DPL Inc. có thắc mắc về khoản thanh toán 30 đô la / cổ phiếu trên cổ phiếu của họ nên liên hệ với Citibank theo số 877-498-5424. Để biết thông tin trước đây về cổ phần của DPL Inc., vui lòng liên hệ với đại lý chuyển nhượng cổ phiếu của chúng tôi, Computershare. Chi tiết liên lạc của họ được cung cấp ở trên.