Ангажименти и принос към политическия процес

Целта на AES е да ускорим бъдещето на енергията заедно. В подкрепа на тази цел AES се ангажира с политическия процес и вярва, че добрата правителствена политика ще е от полза за всички заинтересовани страни на AES, включително клиентите, служителите и акционерите. Ние участваме в обществения политически процес в САЩ по много начини, включително чрез програми за корпоративни правителствени дела, предназначени да образоват и информират избраните длъжностни лица за ключови обществено-политически въпроси, свързани с бизнеса на компанията.

Ние предоставяме годишен доклад за доброволни политически вноски и разходи за САЩ, който можете да намерите тук:

Членства в търговски асоциации

AES поддържа членства в търговски и други асоциации, които помагат за напредъка на нашите бизнес цели. Тези асоциации осигуряват форум за членовете, за да могат да споделят идеите си и да развият нови начини да подобрят индустрията и осигуряват ползи за всички различни заинтересовани страни на AES. Нашето членство и вноски към определени търговски асоциации или други организации не означава, че ние одобряваме всяка позиция и ли въпрос, която организацията може да подкрепя. AES поддържа активна роля в търговските асоциации, към които принадлежи, за да можем да адресираме всеки значителен конфликт между нашите ценности и перспективите пред търговските асоциации. Основни членства в търговски и други асоциации, които получават над 25,000 долара годишно от AES или подразделение на AES, са изброени по-долу

  • Едисон Електрик Институт
  • Бизнес кръгла маса
  • Американска асоциация за чиста енергия
  • Асоциация на индустрията на соларната енергия
  • Асоциация за съхранение на енергия

  Корпоративни политически вноски

  Избрали сме да не се ангажираме директно с независими разходи в полза на избирането или победата над федерални кандидати, да не участваме в 501(c)(4) организации, които са ангажирани с политическа дейност, и не се ангажираме с индиректно лобиране. Ако в бъдеще AES реши да се ангажира с някой от тези канали, ние ще Ви уведомим за всякакви бъдещи разходи по тази линия на нашия уеб сайт.

  Ангажираност към публичните политики

  Редовно общуваме с правителствените политици, държавните служители и регулаторите на федерално, щатско и местно ниво, за да защитим и осигурим напредък за  дългосрочните цели и интереси на всички заинтересовани страни в AES. В допълнение към нашите доброволни доклади за политическите вноски, AES подава тримесечни доклади за лобистката дейност в деловодството на Камарата на представителите на САЩ и до секретаря на Сената на САЩ. Тези публично достъпни отчети включват нашите разходи, направени във връзка с лобистки дейности, включително всички плащания към лобистки фирми, външни субекти или чрез членство в търговски асоциации. Лобистките вноски, включително тези, направени чрез Комитета за политически действия на AES, също могат да бъдат намерени в изброените по-горе доклади.

  Управление на политическите и благотворителни дейности

  AES поддържа Политика за осъществяване на благотворителна дейност и предоставяне на дарения за политически цели, за да гарантира, че всички благотворителни вноски и политически дарения, направени от AES или някое от неговите дъщерни дружества, от името на AES, са в съответствие с нашите ценности, Програмата за етика и законосъобразност на AES и законите и разпоредбите за подобни практики в САЩ и в международен план. Политическите дарения трябва да бъде одобрени от Отдела по етика и законосъобразност на AES под ръководството на Главния ръководител по етика и законосъоразност или отдела на Главния юрисконсулт под ръководството на Главния юрисконсулт. Ежегодно Управителният комитет на Борда на директорите преглежда благотворителните и политически дарения, направени от AES и нейните дъщерни дружества. По същия начин, нашата Политика относно лобизма изисква одобрение от Главния ръководител по етика и законосъобразност на AES, преди да ангажира физически и юридически лица да предоставят лобистки услуги от името на AES.